Nghị quyết (số 66)

Về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND, đơn vị sự nghiệp công lập của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm 2020

HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, kỳ họp thứ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 704/QĐ-BNV ngày 4/9/2019 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh Ninh Bình năm 2020; Văn bản số 5350/BNV-TCBC ngày 1/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Ninh Bình năm 2020;

Xét Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND, đơn vị sự nghiệp công lập của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Quyết nghị:

Điều 1. Quyết định biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND, đơn vị sự nghiệp công lập của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm 2020 như sau:

1. Biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND các cấp là 1.563 biên chế công chức và 223 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ.

2. Tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm 2020:

a) Tổng số biên chế sự nghiệp là 20.111 biên chế.

b) Tổng số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 409 chỉ tiêu.

3. Biên chế của các Hội là 67 biên chế sự nghiệp và 13 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Khi thay đổi về tổ chức bộ máy, phát sinh nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện việc hỗ trợ kinh phí, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp theo Đề án đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của HĐND tỉnh đảm bảo hoạt động của các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thông suốt và hiệu quả.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 6/12/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Chủ tịch HĐND tỉnh

Trần Hồng Quảng