Nghị quyết (số 56)

Về việc giao vốn ngân sách Trung ương năm 2019 hỗ trợ cho tỉnh thực hiện dự án cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng năm 2019

HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, kỳ họp thứ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-TTg ngày 7/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 thực hiện các dự án cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng năm 2019;

Căn cứ Công văn số 7716/BKHĐT-KTNN ngày 21/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1304/QĐ-TTg ngày 7/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 thực hiện các dự án cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng năm 2019;

Xét Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc giao vốn ngân sách Trung ương năm 2019 hỗ trợ cho tỉnh thực hiện dự án cấp bách phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ từng năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Quyết nghị:

Điều 1. Quyết định giao vốn ngân sách Trung ương năm 2019 hỗ trợ cho tỉnh để thực hiện dự án cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng năm 2019 như sau:

Giao 10,0 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương năm 2019 hỗ trợ cho tỉnh từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 cho Dự án phòng cháy, chữa cháy kết hợp cấp nước công viên động vật hoang dã quốc gia tại Ninh Bình.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 6/12/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Chủ tịch HĐND tỉnh

Trần Hồng Quảng