Nghị quyết (số 53): Về việc quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2020

HĐND tỉnh Ninh Bình Khóa XIV, kỳ họp thứ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020;

Xét Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Quyết nghị

Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2020 như sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 14.450.000 triệu đồng

a) Thu nội địa: 9.050.000 triệu đồng

b) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 5.400.000 triệu đồng

2. Dự toán thu ngân sách địa phương: 12.532.713 triệu đồng

a) Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 8.726.800 triệu đồng

Gồm:

b) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 3.805.913 triệu đồng

3. Dự toán chi ngân sách địa phương: 12.515.813 triệu đồng

a) Chi cân đối ngân sách địa phương: 11.144.227 triệu đồng

- Chi đầu tư phát triển: 2.489.315 triệu đồng

- Chi thường xuyên: 6.753.672 triệu đồng

- Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay: 1.800 triệu đồng

- Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng

- Dự phòng ngân sách: 363.679 triệu đồng

- Chi thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định: 1.534.761 triệu đồng

b) Chi thực hiện các chương trình mục tiêu: 1.371.586 triệu đồng

4. Chênh lệch thu chi ngân sách địa phương: 16.900 triệu đồng

(Số liệu chi tiết theo các biểu số 01, 02,03, 04 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này .

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 6 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.

Chủ tịch HĐND tỉnh

Trần Hồng Quảng