Nghị quyết (số 43) về di dân các hộ dân thuộc khu vực lòng hồ Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn ra khỏi khu vực nguy hiểm

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về di dân các hộ dân thuộc khu vực lòng hồ Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn ra khỏi khu vực nguy hiểm; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Quyết nghị:

Điều 1. Di dân các hộ dân thuộc khu vực lòng hồ Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn ra khỏi khu vực nguy hiểm

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan tham mưu xây dựng Đề án, Dự án cụ thể về việc di dân các hộ dân thuộc khu vực lòng hồ Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn ra khỏi khu vực nguy hiểm để trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV kỳ họp 13 thông qua ngày 30/9/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng