Nghị quyết kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIV

Nghị quyết (số 18)

Về chủ trương đầu tư dự án khắc phục thiệt hại do mưa lũ, bảo vệ khu dân cư các huyện Gia Viễn, Nho uan; hạng mục cải tạo, tu bổ cấp bách đê bao Hoa Tiên và các tuyến kênh, trạm bơm nằm trong đê bao Hoa Tiên, huyện Gia Viễn

HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, kỳ họp thứ 18

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Văn bản số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2020;

Xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về quyết định chủ trương đầu tư dự án khắc phục thiệt hại do mưa lũ, bảo vệ khu dân cư các huyện Gia Viễn, Nho Quan; hạng mục cải tạo, tu bổ cấp bách đê bao Hoa Tiên và các tuyến kênh, trạm bơm nằm trong đê bao Hoa Tiên, huyện Gia Viễn; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Quyết nghị:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khắc phục thiệt hại do mưa lũ, bảo vệ khu dân cư các huyện Gia Viễn, Nho Quan; hạng mục cải tạo, tu bổ cấp bách đê bao Hoa Tiên và các tuyến kênh, trạm bơm nằm trong đê bao Hoa Tiên, huyện Gia Viễn do UBND huyện Gia Viễn quản lý dự án với các nội dung sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Chủ động phòng, chống lũ lụt, bảo đảm cao trình chống lũ tiểu mãn; an toàn tuyến đê bao và tài sản, tính mạng của nhân dân khu vực ngoài đê xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn; đồng thời phục vụ sản xuất cho hơn 170 ha canh tác vụ chiêm xuân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

2. Quy mô đầu tư

a) Cải tạo, tu bổ tuyến đê bao các đoạn bờ bao bị sụt lún bảo đảm cao trình mặt (+4,10) với chiều dài khoảng 3.970m; bề rộng mặt đê bao Bmặt = 4,0m; Bnền = 4,65m; mặt đê kết hợp giao thông bằng bê tông xi măng. Gia cố ổn định mái về phía sông, phía đồng. Sửa chữa, nâng cấp 2 tràn trên tuyến từ tràn tự do sang tràn có điều tiết. Gia cố mái kênh thoát lũ chiều dài 2 mái khoảng 2.551m, kết cấu bằng đá xây vữa xi măng.

b. Cải tạo, tu bổ tuyến các tuyến kênh, trạm bơm nằm trong đê bao gồm: Cải tạo nâng cấp các tuyến kênh với tổng chiều dài khoảng 2.620m; xây dựng mới trạm bơm Thái Vàng và đoạn kênh tưới đầu tuyến nối với bể xả trạm bơm với chiều dài khoảng 545m.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B

4. Tổng mức đầu tư dự án: 82.000.000.000 đồng (Tám mươi hai tỷ đồng)

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách huyện, trong đó:

a) Ngân sách Trung ương: 30,0 tỷ đồng (Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn các dự án dự kiến sử dụng nguồn 10.000 tỷ đồng điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tại Văn bản số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 là 30 tỷ đồng; trong đó HĐND tỉnh thông qua phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 là 15,0 tỷ đồng tại Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 6/12/2019).

b) Ngân sách tỉnh: 20,0 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi hàng năm, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

c) Ngân sách huyện: 32,0 tỷ đồng (từ nguồn vốn vượt thu các năm 2020-2023).

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2023

8. Tiến độ thực hiện dự án

a) Năm 2020-2021: Hoàn thiện thủ tục và triển khai thực hiện cải tạo, tu bổ tuyến đê bao và nâng cấp 2 tràn trên tuyến.

b) Năm 2022-2023: Tổ chức thi công cải tạo, tu bổ tuyến các tuyến kênh, trạm bơm nằm trong đê bao.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh:

a) Tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định pháp luật.

b) Chỉ đạo các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án khắc phục thiệt hại do mưa lũ, bảo vệ khu dân cư các huyện Gia Viễn, Nho Quan; hạng mục cải tạo, tu bổ cấp bách đê bao Hoa Tiên và các tuyến kênh, trạm bơm nằm trong đê bao Hoa Tiên, huyện Gia Viễn trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. Đồng thời, trong tổ chức thực hiện cần phân kỳ đầu tư, thực hiện dự án theo hạn mức vốn được bố trí, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 27/5/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Chủ tịch HĐND tỉnh

Trần Hồng Quảng