Ngành nông nghiệp triển khai nhiệm vụ năm 2008

Sở NN & PTNT tỉnh Ninh Bình vừa tổng kết vụ mùa, vụ đông, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2007; triển khai nhiệm vụ năm 2008.

Năm 2007, công tác phòng chống lụt bão được tập trung chỉ đạo, chủ động, tích cực, có hiệu quả. Làm tốt công tác chuẩn bị, thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Công tác dự báo, cảnh báo đã có những bước tiến bộ đáng kể. Phương hướng năm 2008 phấn đấu đảm bảo an toàn cho các tuyến đê, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân, không để xảy ra đột xuất bất ngờ.   

Sản xuất vụ mùa và vụ đông năm 2007, mặc dù chịu ảnh hưởng trực tiếp của 3 cơn bão số 1,4,5 và đợt xả lũ ngày 5/10/07 làm thiệt hại nhiều diện tích lúa và hoa màu. Nhưng được sự chỉ đạo chặt chẽ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành và sự chủ động của nông dân nên ngành nông nghiệp đã vượt qua khó khăn giành những thắng lợi đáng kể:

Phát triển giống bí đá vụ đông.    Ảnh: P.V

Cây lúa gieo cấy được 38.151,8 ha, bằng 100,4% diện tích KH, năng suất bình quân đạt 53,05 tạ/ha.    

Vụ mùa 2008, Sở NN&PTNT đề ra những mục tiêu chính: Đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu mùa vụ, vật nuôi, cây trồng theo hướng năng suất, chất lượng, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị hàng hóa cao. Tiếp thu và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật. Xây dựng và mở rộng mô hình cánh đồng đạt giá trị 50 triệu đồng/ha/năm. Bố trí cơ cấu mùa sớm hợp lý để chủ động gieo trồng các cây vụ đông.. Phấn đấu tổng diện tích cây vụ đông năm 2008 là 19.070 ha, trong đó có 12.700 ha trên đất 2 lúa. 

Nguyễn Lựu