Nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

Tủ sách pháp luật là nơi lưu giữ, khai thác và sử dụng sách, báo, tài liệu pháp luật để phục vụ nhu cầu công tác, nghiên cứu, tìm hiểu của người đọc. Hoạt động của tủ sách pháp luật là một trong các hình thức, biện pháp giúp tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở; trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân, là một công cụ hữu ích hỗ trợ trong việc tìm hiểu pháp luật, áp dụng pháp luật trong hoạt động quản lý điều hành của Nhà nước cũng như nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.

Nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

Ở lứa tuổi nào cũng có nhu cầu đọc, tìm hiểu sách báo, tài liệu. ẢNh: PV

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý khai thác tủ sách pháp luật, trong những năm qua, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, triển khai xây dựng và duy trì tủ sách pháp luật ở các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học.

Tuy nhiên, trên thực tế việc quản lý, khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn bộc lộ những hạn chế, bất cập, đó là đội ngũ cán bộ tư pháp - hộ tịch được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác tủ sách pháp luật nhưng do kiêm nhiệm quá nhiều công việc nên thời gian quan tâm đến việc quản lý, khai thác tủ sách pháp luật còn nhiều hạn chế.

Công tác quản lý, thống kê, rà soát, khai thác tủ sách pháp luật chưa chặt chẽ, khoa học; vị trí đặt tủ sách pháp luật ở một số xã chưa thích hợp để nhân dân đến tìm hiểu, mượn sách báo ở tủ sách pháp luật; số lượng đầu sách mặc dù vẫn được bổ sung hàng năm nhưng vẫn còn nghèo nàn, chưa đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân. Kinh phí được cấp cho tủ sách pháp luật còn ít trong khi đó nguồn xã hội hóa cho công tác này chưa được thực hiện nhiều.

Trong các tủ sách pháp luật thì sách, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp pháp luật còn ít, số đầu sách chưa được tiến hành rà soát, bổ sung thường xuyên; việc thông tin, giới thiệu về tủ sách, luân chuyển sách, tài liệu giữa các tủ sách với nhau và việc đổi mới, nâng cao hiệu quả khai thác sách, tài liệu chưa được chú trọng; số lượng cán bộ, công chức và người dân đến đọc, mượn sách còn chưa nhiều.

Trước thực tế trên, Sở Tư pháp đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về vị trí, vai trò của tủ sách pháp luật trong công tác thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện dân chủ ở cơ sở; có hình thức, biện pháp phù hợp để thông tin, giới thiệu các sách, tài liệu của tủ sách pháp luật đến đông đảo nhân dân.

Chú trọng bổ sung các sách, tài liệu mới, có nội dung thiết thực, liên quan trực tiếp đến thực thi công vụ của cán bộ, công chức và nhu cầu tiếp cận thông tin, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, nhân dân.

Rà soát sách pháp luật và các tài liệu khác trong tủ sách pháp luật hiện có, đảm bảo các sách, tài liệu còn hiệu lực thi hành. Bổ sung các đầu sách pháp luật có chất lượng, thiết thực, phù hợp với nhu cầu tìm hiểu của nhân dân.

Tăng cường khai thác văn bản quy phạm pháp luật thông qua cơ sở dữ liệu pháp luật; hướng dẫn việc xử lý đối với sách, tài liệu bị hư hỏng không thể sử dụng được theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Phát huy vai trò đầu mối của tổ chức pháp chế, cơ quan Tư pháp, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phối hợp với ngành Tư pháp xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; đầu tư, bố trí máy tính kết nối mạng Internet để khai thác tài liệu, văn bản pháp luật và triển khai tủ sách pháp luật điện tử theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Bố trí địa điểm đặt tủ sách pháp luật ở nơi phù hợp.

Phấn đấu 100% nhà văn hóa thôn, xóm, phố trên địa bàn tỉnh có tủ sách pháp luật. Quan tâm bố trí kinh phí cho xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; đồng thời sử dụng có hiệu quả kinh phí được cấp và khuyến khích các tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

Thực hiện tốt việc luân chuyển, trao đổi sách và các tài liệu giữa tủ sách pháp luật tại xã, phường, thị trấn với các điểm bưu điện văn hóa xã, nhà văn hóa, phát huy tối đa các đầu sách trong tủ sách pháp luật để người dân dễ dàng tiếp cận tìm hiểu pháp luật

Trần Dũng

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện