Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Thời gian qua, công tác xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 13/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đạt được những kết quả quan trọng; từng bước tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Lao động làm việc tại các doanh nghiệp được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để tham gia các tổ chức đoàn thể, kết nạp Đảng. Ảnh: PV

Việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp bảo đảm đúng quy định Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của các đoàn thể; số tổ chức đảng, đoàn thể và số lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp tăng lên. Nhiều tổ chức đảng, đoàn thể được củng cố, bước đầu khẳng định được vị trí, vai trò, đóng góp thiết thực vào sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp; tập hợp, động viên đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động chấp hành nghiêm pháp luật, thực hiện tốt nội quy, quy định của doanh nghiệp, yên tâm, hăng hái lao động sản xuất, ổn định việc làm, thu nhập; chăm lo, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. 

Tuy nhiên, một số cấp ủy chưa quan tâm chỉ đạo việc quán triệt, tuyên truyền đầy đủ, sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, do vậy việc thành lập tổ chức đảng, kết nạp đảng viên và thành lập tổ chức đoàn thanh niên trong doanh nghiệp ở một số nơi chưa hoàn thành chỉ tiêu được giao; tỷ lệ tổ chức đảng, đảng viên trên tổng số doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp còn thấp; chưa có nhiều giải pháp để củng cố, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp. 

Một số tổ chức đảng trong doanh nghiệp hoạt động còn lúng túng, hình thức, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ và đảng viên còn mờ nhạt; sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ chưa nền nếp; nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, chưa thiết thực. Kết quả kết nạp đảng viên còn thấp; năng lực, trách nhiệm của đồng chí bí thư chi bộ và chi ủy ở một số tổ chức đảng chưa đáp ứng được yêu cầu. Hoạt động của một số đoàn thể trong doanh nghiệp chất lượng chưa cao, chưa thực sự là cầu nối giữa chủ doanh nghiệp với người lao động; việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động có mặt còn hạn chế. 

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị liên quan cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Thông báo số 22-TB/TW ngày 11/4/2017 của Ban Bí thư "Về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) trong tình hình mới"; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư "Về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân"; Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ "Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế". Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền, thuyết phục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và vị trí, vai trò, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước theo Nghị quyết số 08-NQ/TU. Những doanh nghiệp đã có tổ chức đảng, đoàn thể cần chỉ đạo làm tốt việc củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp của cấp ủy, chi bộ với lãnh đạo doanh nghiệp; đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt của các đoàn thể. 

Chú trọng phát hiện bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên, đoàn viên, hội viên, quan tâm kết nạp chủ doanh nghiệp, người có vị trí, uy tín trong doanh nghiệp vào Đảng. Những doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, đoàn thể, cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục để chủ doanh nghiệp ủng hộ thành lập tổ chức đảng, đoàn thể, trước hết là ở những doanh nghiệp có đông lao động, sản xuất kinh doanh ổn định và đủ điều kiện thành lập. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; có cơ chế, chính sách cụ thể để khuyến khích, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư và giúp các doanh nghiệp có môi trường tốt nhất để phát triển sản xuất, kinh doanh; chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đào tạo nghề cho người lao động làm việc trong các doanh nghiệp. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện, gắn với biểu dương, khen thưởng những đơn vị, tổ chức đảng thực hiện tốt việc thành lập và phát huy tốt vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp…

Bùi Quang