Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ở Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh

Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh có 62 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc (32 đảng bộ, 30 chi bộ), 290 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số đảng viên 3.738 đồng chí. Thời gian qua, việc nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của TCCSĐ; khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ở Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh

Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh học tập chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" qua truyền hình trực tiếp. Ảnh: TG

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các TCCSĐ thường xuyên dự sinh hoạt, nắm bắt tình hình của chi bộ, định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng ủy. Chỉ đạo các cấp ủy đảng quan tâm duy trì nền nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của TCCSĐ. Năm 2011, Đảng ủy Khối đã tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình sinh hoạt chi bộ ở 26 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc; tổ chức hội thảo và ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐU, ngày 29/8/2011 về "Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các TCCSĐ trực thuộc"; tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng trong toàn đảng bộ và sơ kết rút kinh nghiệm để việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt chất lượng.

Các chi bộ trong Khối đã cơ bản thực hiện tốt nền nếp sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 1 lần, ngoài ra còn có sinh hoạt đột xuất, sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt học tập. Trước khi sinh hoạt chi bộ, các cấp ủy đều họp bàn, chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định Điều lệ Đảng. Bám sát các văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy, các cấp ủy cơ sở đã xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt chuyên đề nghiêm túc, lựa chọn những nội dung sinh hoạt phù hợp, thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Trước khi tổ chức sinh hoạt chuyên đề, cấp ủy quán triệt và giao nhiệm vụ cho đảng viên nghiên cứu nội dung trước; phân công đảng viên trong các tổ đảng chuẩn bị tham luận và sưu tầm những tài liệu liên quan, mẩu chuyện, bài thơ, ca khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh để bổ trợ cho sinh hoạt chuyên đề, qua đó tạo không khí sôi nổi, hào hứng cho cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng và nội dung các buổi sinh hoạt. Nhiều đảng bộ đã chỉ đạo làm điểm theo từng chuyên đề để nhân ra diện rộng, qua đó khắc phục được tình trạng lúng túng trong việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề.

Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên; chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

Hàng tháng, sau khi sinh hoạt, chi ủy kiểm tra, đôn đốc đảng viên thực hiện Nghị quyết chi bộ, nhờ đó nghị quyết của chi bộ được thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong Khối, đề cao được tính đảng, tính nguyên tắc và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt chi bộ. Ngay sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã nghiêm túc chỉ đạo quán triệt, học tập và triển khai kịp thời tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Khối; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể theo từng thời gian; đặc biệt chỉ đạo kiểm điểm tập thể hàng năm gắn với việc nhận diện các biểu hiện suy thoái nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); yêu cầu cán bộ, đảng viên viết cam kết, đăng ký và kế hoạch thực hiện gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị. Qua học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, quần chúng trong Khối cơ quan tỉnh có chuyển biến rõ nét; cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, quần chúng nhận thức đầy đủ hơn về nội dung của Nghị quyết và xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy và đảng viên tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm gắn với kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Việc chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình bám sát nội dung yêu cầu của cấp ủy cấp trên; chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm trung thực, thẳng thắn, đánh giá đúng thực trạng; tập trung làm rõ những yếu kém và liên hệ với những biểu hiện suy thoái đã được chỉ ra, trên cơ sở đó làm rõ nguyên nhân, giải pháp và lộ trình khắc phục. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy đều phân công đồng chí ủy viên phụ trách các đơn vị chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức tốt việc kiểm điểm tại các TCCSĐ, gợi ý kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân theo phân cấp quản lý. Do vậy, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các cấp ủy cơ bản nghiêm túc, chất lượng, đạt yêu cầu đề ra, gắn với kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên đảm bảo khách quan, sát với mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân.

Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp đã nhận thức đầy đủ yêu cầu cần thiết và tầm quan trọng của việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm; thực hiện việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, kết quả học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Việc phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên của các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã dựa trên kết quả kiểm điểm của tập thể, cá nhân, chất lượng, kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Vì vậy, số lượng TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh và số lượng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đánh giá đạt kết quả thực chất hơn. Thông qua đó, các cấp ủy đã kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu xuất sắc, góp phần vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh.

 Xuân Trường