Mục tiêu, chính sách khuyến nông ở địa bàn khó khăn

Hỏi: Xin cho biết mục tiêu, chính sách khuyến nông ở địa bàn khó khăn?

Mục tiêu, chính sách khuyến nông ở địa bàn khó khăn

Trả lời: Ngày 4-12-2008 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 162/2008/QĐ-TTg về chính sách khuyến nông, khuyến ngư ở địa bàn khó khăn, trong đó nêu rõ:   Mục tiêu chính sách khuyến nông ở địa bàn khó khăn là: góp phần xóa đói, giảm nghèo, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người sản xuất ở địa bàn khó khăn thông qua hoạt động khuyến nông.  Đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng ở địa bàn khó khăn. Đóng góp cho việc xây dựng hệ thống khuyến nông cơ sở ở địa bàn khó khăn.

Chính sách khuyến nông ở địa bàn khó khăn: Hỗ trợ xây dựng các mô hình trình diễn, hỗ trợ 100% chi phí về giống và các vật tư thiết yếu khác cho các mô hình trình diễn thuộc chương trình, dự án khuyến nông của địa phương và trung ương thực hiện ở địa bàn khó khăn.

Hỗ trợ tập huấn và đào tạo; hỗ trợ 100% về tài liệu, chi phí đi lại, ăn, ở cho người sản xuất và nhân viên khuyến nông ở các địa phương khó khăn tham dự các lớp tập huấn, đào tạo do tổ chức khuyến nông Trung ương, địa phương tổ chức.

Nguồn chi trả kinh phí khuyến nông Trung ương cho lớp đào tạo tập huấn thuộc chương trình, dự án khuyến nông Trung ương, từ kinh phí khuyến nông địa phương cho  lớp đào tạo, tập huấn thuộc chương trình, dự án khuyến nông địa phương.

Hỗ trợ về hoạt động thông tin, tuyên truyền; Bổ sung điều 2 Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 20-7-2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; cấp báo Nông nghiệp Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn cho 1 số trên mỗi ngày phát hành cho khuyến nông xã thuộc địa bàn khó khăn.

Hỗ trợ các tổ chức cung cấp dịch vụ ở địa bàn khó khăn; chính quyền địa phương ưu tiên cho các tổ chức cung cấp dịch vụ nông nghiệp ở địa bàn khó khăn về thuê đất để sản xuất, kinh doanh và các nguồn hỗ trợ khác.  Các bộ: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Nội Vụ, Tài chính có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này và hướng dẫn các địa phương thực hiện. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Quyết định này tại địa phương.

BNB