Làm tốt công tác tư pháp phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Phòng Tư pháp Yên Khánh đã thực hiện kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực tư pháp, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Làm tốt công tác tư pháp phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Tuyên truyền pháp luật thông qua hình thức sân khấu hóa. Ảnh: Anh Tuấn

Phòng Tư pháp huyện thực hiện tốt mục tiêu "hướng mạnh về cơ sở", thường xuyên liên hệ với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn để nắm tình hình triển khai kết quả thực hiện công tác tư pháp ở cơ sở, qua đó, đề nghị cấp ủy, chính quyền cơ sở phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tư pháp.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) được coi trọng; hàng năm, Phòng Tư pháp huyện làm tốt việc tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh thực hiện tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật trong thanh, thiếu niên.

Chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, có ý nghĩa thiết thực đối với người dân như: Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai… đến đông đảo nhân dân.

Việc tuyên truyền PBGDPL được thực hiện dưới các hình thức như tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh các cấp; lồng ghép qua các hội nghị giao ban, các buổi sinh hoạt cộng đồng và cấp phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp pháp luật. Từ đầu năm đến nay, đã thực hiện hàng nghìn lượt tuyên truyền trên đài truyền thanh huyện; tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền pháp luật cho hơn 3.000 lượt người tham dự.

Phòng Tư pháp huyện còn tham mưu cho Hội đồng PBGDPL huyện, phối hợp với Phòng Tuyên truyền, Phòng Bổ trợ tư pháp của Sở Tư pháp tổ chức nhiều hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, kết hợp tuyên truyền pháp luật cho các đối tượng là tổ trưởng các tổ hòa giải thôn, xóm.

Công tác tuyên truyền pháp luật được tập trung vào các đối tượng đặc thù như người khuyết tật, nạn nhân bạo lực gia đình; nhân dân các xã khó khăn... Các nội dung pháp luật được tập trung phổ biến gồm: pháp luật về đất đai; phòng, chống mua bán người; phòng, chống bạo lực gia đình; pháp luật về hôn nhân và gia đình... Từ việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn được nâng cao.

Ngoài ra, Phòng Tư pháp huyện còn tăng cường chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt các nhiệm vụ tư pháp, phục vụ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, góp phần đảm bảo các hoạt động văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế ở địa phương.

Cùng với công tác tuyên truyền pháp luật, Phòng Tư pháp Yên Khánh còn thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). 6 tháng đầu năm 2018 đã hoàn thành việc rà soát văn bản QPPL do HĐND và UBND huyện ban hành từ năm 2005 đến hết năm 2016, tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định  công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND và UBND ban hành hết hiệu lực năm 2017. Tiếp tục rà soát văn bản QPPL do HĐND và UBND huyện ban hành từ năm 1994 đến hết năm 2004 theo kế hoạch của UBND huyện.

Để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực trên địa bàn huyện, trên cơ sở của Luật Hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP; Thông tư số 15/TT - BTP, Nghị định số 23/NĐ- CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; các văn bản hướng dẫn của Cục hộ tịch, chứng thực; Phòng Tư pháp huyện đã ban hành văn bản hướng dẫn một số nghiệp vụ liên quan đăng ký hộ tịch và chứng thực giúp đội ngũ cán bộ tư pháp - hộ tịch các xã, thị trấn hiểu và thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực.

Trong 6 tháng đầu năm 2018 đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo làm tốt việc đăng ký khai tử, kết hôn, ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn và cải cách hộ tịch cho nhiều trường hợp, theo đúng các quy định của pháp luật.

 Phòng Tư pháp huyện còn làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về công tác thi hành pháp luật; bảo đảm trật tự, kỷ cương trong quản lý xã hội; bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Phòng Tư pháp huyện đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức kịp thời các hội nghị phổ biến các nội dung cơ bản của các luật mới được Quốc hội thông qua và có hiệu lực trong năm 2018.

Làm tốt việc kiểm tra tính pháp lý hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với 7 trường hợp tàng trữ sử dụng pháo; nhiều trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện. Phối hợp lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 3 trường hợp.

Thực hiện chỉ đạo cải cách hành chính gắn với cải cách tư pháp, Phòng Tư pháp đã triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trọng tâm là cải cách thể chế trong lĩnh vực quản lý của các hoạt động tư pháp, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, rà soát thủ tục hành chính, củng cố tổ chức bộ máy, tư pháp các xã, thị trấn, cải tiến lề lối làm việc trong các hoạt động tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, góp phần từng bước hiện đại hóa nền hành chính.

Mạnh Dũng