Kim Sơn xác định rõ nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05

Đảng bộ huyện Kim Sơn hiện có 76 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 30 đảng bộ, 46 chi bộ cơ sở; số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở là 462; tổng số đảng viên tính đến tháng 6 năm 2018 là 7.575, trong đó có 780 đảng viên là người có đạo. Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong 2 năm qua, Đảng bộ huyện Kim Sơn xác định rõ nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, chống bệnh thành tích, hình thức; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm...

Ban Thường vụ Huyện ủy xác định khâu đột phá, lựa chọn những nội dung trọng tâm, những vấn đề cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Thực hiện chủ đề "Trách nhiệm thực thi công vụ, lời nói thống nhất với kết quả công việc", 76 đảng bộ, chi bộ đã lựa chọn, đăng ký 127 việc cấp bách, bức xúc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong năm 2018. Đồng thời tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện nghiêm túc việc đối thoại trực tiếp với nhân dân để phát hiện, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, bức xúc ngay từ cơ sở. Năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 2 lần giao ban cụm xã; 22 xã, thị trấn tổ chức đối thoại với các tầng lớp nhân dân. Năm 2018 đã tổ chức giao ban cụm xã 1 lần; thường xuyên chỉ đạo giải quyết những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm như: bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

Trong những năm trước, việc đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng cuối năm hết sức khó khăn, các tiêu chí để đánh giá xếp loại thường là chung chung, Ban Thường vụ Huyện ủy phải thảo luận, cân nhắc mất rất nhiều thời gian. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban tổ chức Huyện ủy nghiên cứu, tham mưu xây dựng tiêu chí chấm điểm hàng tháng và gửi xin ý kiến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện... Qua nhiều lần dự thảo, tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa, ngày 26/12/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 3059 về việc ban hành Tiêu chí đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; đồng thời chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy ban hành hướng dẫn về đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy bắt đầu thực hiện từ tháng 1/2018. Qua quá trình thực hiện chưa lâu, nhưng ý thức trách nhiệm của các đảng bộ, chi bộ đã có sự thay đổi tích cực; việc đánh giá chấm điểm từng bước đi vào nền nếp, góp phần đưa công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng đi vào thực chất, khách quan hơn.

Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn chỉ đạo các đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách tiểu khu, Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn đi dự sinh hoạt định kỳ với chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn; bắt đầu từ tháng 9/2017 Ban Thường vụ Huyện ủy phân công 27 đồng chí cán bộ, chuyên viên khối đảng, đoàn thể cấp huyện dự sinh hoạt định kỳ hàng tháng với các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn. Để đảm bảo cho việc dự sinh hoạt định kỳ hàng tháng của các đồng chí cán bộ được phân công dự thuận lợi và phản ánh khách quan, trung thực tình hình thực hiện của các chi bộ, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo xây dựng mẫu báo cáo kết quả dự sinh hoạt chi bộ, viết giấy giới thiệu cho từng đồng chí... 

Bên cạnh đó yêu cầu đảng bộ các xã, thị trấn xây dựng, đăng ký lịch sinh hoạt định kỳ hàng tháng của các chi bộ trực thuộc, trong đó phải nêu rõ ngày, giờ, địa điểm sinh hoạt để gửi tới các đối tượng đi dự gồm: Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Thường vụ phụ trách tiểu khu, Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn và các đồng chí cán bộ cấp huyện được phân công dự. Căn cứ lịch sinh hoạt định kỳ của các chi bộ do đảng ủy các xã, thị trấn gửi, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường vụ Huyện ủy sẽ lựa chọn chi bộ để dự; các đồng chí Huyện ủy viên dự với chi bộ thuộc xã, thị trấn phụ trách; các đồng chí cán bộ cấp huyện thì lựa chọn chi bộ thuộc xã, thị trấn được phân công dự. Thường trực Huyện ủy cũng yêu cầu các đồng chí cán bộ đi dự sinh hoạt chi bộ không báo trước; nghiên cứu tài liệu và theo dõi buổi sinh hoạt để góp ý ngay với chi bộ về trình tự, nội dung sinh hoạt; sau khi dự tổng hợp báo cáo bằng văn bản. Sau mỗi kỳ dự sinh hoạt chi bộ, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị để các đồng chí cán bộ cấp huyện phản ánh tình hình, bàn các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đồng thời Thường trực Huyện ủy ban hành các thông báo kết luận, trong đó nêu rõ những đảng bộ, chi bộ làm tốt, những đơn vị còn thiếu sót, khuyết điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục.

Thực tế cho thấy việc phân công dự sinh hoạt định kỳ hàng tháng đã đem lại hiệu quả thiết thực: Các đồng chí cán bộ cấp huyện sâu sát cơ sở, nắm tình hình, kịp thời giải quyết, trả lời hoặc phán ánh với cấp có thẩm quyền để giải quyết. Bên cạnh đó cũng nêu cao ý thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy các xã, thị trấn, đặc biệt là trình tự nội dung, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ có chuyển biến rõ rệt.

Xuân Trường

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện