Kim Sơn, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước

Thời gian qua, nhiều phong trào thi đua yêu nước được huyện Kim Sơn phát động sâu rộng với nội dung phong phú, có chất lượng và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước đã phát huy nội lực, thu hút ngoại lực, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Đồng chí Đỗ Hùng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn cho biết: Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện tập trung chỉ đạo đổi mới công tác thi đua- khen thưởng theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị và mong muốn, nguyện vọng của nhân dân. Các phong trào thi đua tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế -xã hội của địa phương, trọng tâm là: Thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; thi đua xây dựng nông thôn mới; thi đua "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư4 khóa XI, XII của Đảng; thi đua đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, phát huy hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo chủ đề năm 2018 của Tỉnh ủy, chủ đề năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về "Trách nhiệm thực thi công vụ, lời nói thống nhất với kết quả công việc". Các phong trào thi đua yêu nước trở thành động lực quan trọng để năm 2018 huyện Kim Sơn hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/16 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó nhiều chỉ tiêu đã vượt, tiệm cận với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII.

Trên lĩnh vực kinh tế, huyện Kim Sơn đã phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp như: Thi đua sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; thi đua xây dựng nông thôn mới; thi đua phát triển sản xuất công nghiệp- TTCN. Đã có nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp, thủy sản được triển khai, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển, hỗ trợ nông dân triển khai thực hiện các mô hình sản xuất. Năm 2018, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của toàn huyện đạt 1.908 tỷ đồng; năng suất lúa trung bình cả năm đạt 61,75 tạ/ha/vụ; diện tích nuôi trồng thủy, hải sản là 4.116,6 ha. Tổng sản lượng thủy, hải sản ước đạt 26.005 tấn. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 17,24 % so với năm 2017. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 261,8 tỷ đồng, vượt 72,46% dự toán HĐND huyện giao.

Trong phong trào thi đua "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới", Kim Sơn đã chỉ đạo các địa phương rà soát các tiêu chí; hoàn chỉnh quy hoạch, tiếp tục thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt, trong đó ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các địa phương phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Trong năm, huyện đã huy động trên 429 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó vốn huy động, đóng góp từ cộng đồng dân cư là 151,463 tỷ đồng. Đến hết năm 2018, số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn huyện là 16 xã (đạt tỷ lệ 64%); 2 xã đạt từ 14 tiêu chí; 3 xã đạt 12 tiêu chí... Cùng với đó, Kim Sơn chú trọng phát động các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa- xã hội, nâng cao mức hưởng thụ cả vật chất lẫn tinh thần cho người dân. Bộ mặt nông thôn mới có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao.

Năm 2018, đánh dấu những thành công của huyện Kim Sơn trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước trên lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền. Theo đó, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Trong năm, toàn huyện đã kết nạp 230 đảng viên mới (đạt 100% kế hoạch); thành lập 1 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; sáp nhập 2 chi bộ cơ sở thành 1 chi bộ (Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện). Hàng tháng, Thường trực Huyện ủy phân công các đồng chí cán bộ, chuyên viên các cơ quan của huyện đi dự, theo dõi sinh hoạt tại các chi bộ thuộc đảng bộ xã, thị trấn; đến nay, chất lượng, nền nếp sinh hoạt của các chi bộ, ý thức của đảng viên tham gia sinh hoạt đã được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, trong năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai thực hiện đánh giá, chấm điểm hàng tháng đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, bước đầu đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ tốt hơn ở các cơ quan, đơn vị. Do vậy, việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2018 đi vào thực chất, có 5 đơn vị đạt mức "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; 20/74 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; 41/74 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ ; 8/74 đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn cho biết thêm: Với tinh thần tiếp tục đổi mới, xây dựng chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong nhiều năm trở lại đây huyện tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tác phong công vụ, nâng cao vai trò trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp. "Trách nhiệm thực thi công vụ, lời nói thống nhất với kết quả công việc"- trở thành phương châm hành động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. "Xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh" trở thành mục tiêu thi đua, phấn đấu của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở. Điều này được thể hiện rõ nét trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, đã có đổi mới, sâu sát, hướng về cơ sở và tạo điều kiện cho cơ sở chủ động triển khai nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tiễn. Hàng tuần, hàng tháng, hàng quý UBND huyện đều tổ chức họp giao ban xác định cụ thể nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo trong tuần, trong tháng, trong quý. Đối với những công việc được chỉ đạo đột xuất, UBND huyện tập trung xử lý với yêu cầu khẩn trương đảm bảo thời gian theo quy định. Những nội dung cần công khai đều đưa lên trang thông tin điện tử của huyện để nhân dân giám sát quá trình thực hiện; những nội dung quan trọng hoặc phức tạp đều báo cáo xin ý kiến cấp tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo. Từ đó, trách nhiệm của người đứng đầu được nâng lên, từng bước khắc phục tình trạng chậm, sót việc. Sự chuyển động của UBND huyện đã có sức lan tỏa và tạo chuyển biến tích cực đối với UBND các xã, thị trấn, tạo niềm tin với quần chúng nhân dân, doanh nghiệp về sự đổi mới trong lãnh đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền; góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Minh Ngọc