Kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại Tỉnh đoàn Ninh Bình

Ngày 26/11, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại Tỉnh đoàn Ninh Bình.

Mục đích của việc kiểm tra là nhằm đánh gia tình hình và kết quả triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại đơn vị; phát hiện những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn, đề xuất các giải pháp tháo gỡ kịp thời, thông qua đó rút kinh nghiệm để điều chỉnh, lựa chọn phương pháp, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Kết quả kiểm tra cho thấy: Tỉnh đoàn Ninh Bình đã thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật tương đối toàn diện về mọi mặt: Thực hiện hiệu quả việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tham mưu chỉ đạo ban hành văn bản triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; đầu tư kinh phí cơ sở vật chất cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật…

Đến hết tháng 10/2013, Tỉnh đoàn đã tổ chức được 93 buổi tuyên truyền, 52 buổi giao lưu, 44 diễn đàn giáo dục đoàn viên thanh niên về Luật thanh niên, luật giao thông đường bộ, Luật phòng chống ma túy; chỉ đạo 100% chi đoàn trong trong tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh thiếu nhi; triển khai tới 100% các huyện, thị, thành Đoàn và đoàn trực thuộc tỉnh nghiêm túc tổ chức lấy y kiến đóng góp về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và dự thảo Luật đất đai sửa đổi

Kiều Ân