Kiểm soát thủ tục hành chính góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả

Ngày 1-8-2013, Sở Tư pháp Ninh Bình chính thức tiếp nhận nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh chuyển sang. Ngày 1/12/2013, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp được thành lập với 3 biên chế, trong đó có 1 lãnh đạo phòng. Từ đó đến nay, công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn.

Ngay sau khi ổn định tổ chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành (TTHC), Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định mức chi kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết đã thể hiện được sự quan tâm, quyết tâm của cả hệ thống chính trị đối với công tác kiểm soát TTHC. Đây là thành quả bước đầu của Sở Tư pháp trong công tác tham mưu xây dựng thể chế sau khi tiếp quản nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Sở tiến hành rà soát các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác kiểm soát TTHC, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, thay thế cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 3 năm qua, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 7 kế hoạch chỉ đạo triển khai công tác kiểm soát TTHC và các Quyết định: công nhận cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở chủ động ban hành 46 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân và doanh nghiệp, bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về TTHC, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức tiếp cận thực hiện TTHC và tham gia vào công tác cải cách TTHC và kiểm soát TTHC.

Đối với đội ngũ cán bộ, toàn tỉnh hiện có 345 cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó khối sở, ban, ngành 34 người; khối huyện, thành phố 16 người; khối xã, phường, thị trấn 290 người. 100% cán bộ đầu mối cấp tỉnh và cấp huyện có trình độ đại học trở lên; 100% cán bộ đầu mối cấp xã có trình độ trung cấp trở lên. Để đảm bảo cho hoạt động của cán bộ đầu mối, trung bình mỗi năm Sở Tư pháp tổ chức từ 2 đến 3 hội nghị, hội thảo, về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Sở chú trọng đến công tác kiểm tra tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Từ năm 2014 đến nay, đã thực hiện kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại 8 sở, ngành, 5 huyện, thành phố và 9 xã; cử cán bộ Phòng Kiểm soát TTHC tham gia 3 đợt chấm điểm chỉ số cải cách hành chính tại 18 sở, ban, ngành và 8/8 huyện, thành phố. Thông qua công tác kiểm tra và chấm điểm, Sở đã có nhũng kiến nghị, đề xuất với các đơn vị, địa phương kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động kiểm soát TTHC; đánh giá rút kinh nghiệm và tổ chức thực hiện.

Công tác kiểm soát chất lượng dự thảo Quyết định công bố TTHC được xác định là nhiệm vụ thường xuyên liên tục. Từ 1-1-2014 đến hết tháng 8-2016 Sở đã thực hiện kiểm soát chất lượng dự thảo hồ sơ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã làm căn cứ trình UBND tỉnh ban hành 25 Quyết định công bố 1.060 TTHC. Trong đó: Năm 2014: 253 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 11 sở, ngành; năm 2015: 326 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 7 sở, ngành.

Căn cứ vào quyết định công bố chuẩn hóa TTHC của các bộ, ngành chủ quản, Sở đã tập trung đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành hoàn thiện hồ sơ TTHC đề nghị Sở Tư pháp tiến hành chuẩn hóa theo quy định. Đến nay đã có 12 sở, ban, ngành hoàn thiện việc xây dựng hồ sơ đề nghị UBND tỉnh quyết định công bố chuẩn hóa theo quy định, trong đó có 7 đơn vị đã thực hiện xong việc chuẩn hóa TTHC. Trên cơ sở các quyết định công bố chuẩn hóa TTHC của UBND tỉnh, hiện nay toàn tỉnh đã công bố được 676 TTHC chuẩn hóa, trong đó cấp tỉnh thực hiện 529 TTHC, cáp huyện thực hiện 50 TTHC, cấp xã 34 TTHC. Các TTHC sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định công bố đều được niêm yết đồng bộ, thống nhất trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương, được đăng nhập trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Sở Tư pháp đã thiết lập và duy trì công khai địa chỉ email, số điện thoại "Tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị" về quy định hành chính tại Website: www: Sotuphap.ninhbinh.gov.vn; tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của 18 sở, ban, ngành, 8/8 huyện, thành phố và 145 xã, phường, thị trấn, qua đó nhằm bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về TTHC, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh.

Thiều Thị Tú ( Sở TP Ninh Bình)