Kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên là dịp "tự soi, tự sửa"

Hàng năm, các cấp ủy, cán bộ, đảng viên sẽ tiến hành việc kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với các tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đây là một đợt sinh hoạt trong Đảng để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể, cá nhân là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị khẳng định những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, từng cá nhân các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo và từng đảng viên, trên cơ sở đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Có thể nói, mỗi năm các tập thể và từng cá nhân thông qua việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng là dịp để tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và mỗi một đảng viên "tự soi, tự sửa" lại mình. Kết quả của việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên sẽ giúp cho cấp ủy cấp trên và người lãnh đạo biết rõ được thực trạng của các tổ chức Đảng và đảng viên trong đảng bộ, chi bộ mình, nhận rõ điểm mạnh, điểm yếu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở từng địa phương, đơn vị để có các giải pháp làm tốt công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, đây cũng là một trong những căn cứ quan trọng để thực hiện các nội dung trong công tác cán bộ trước thềm Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện Hướng dẫn số: 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, ngày 07/11/2019, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số: 185-KH/TU kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và tập thể, cá nhân cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý năm 2019. Các đảng ủy trực thuộc tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch hoặc công văn hướng dẫn, chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy cơ sở thuộc cấp mình tiến hành kiểm điểm đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019. Như vậy là các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đối với việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm nay đã đầy đủ, chặt chẽ, chu đáo. Nhiệm vụ đặt ra lúc này là mỗi một tổ chức đảng, mỗi cán bộ lãnh đạo các cấp và đảng viên cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

Để việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo các cấp, đảng viên đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, thực chất thì các cấp ủy đảng, cán bộ lãnh đạo các cấp và đảng viên phải chuẩn bị tốt báo cáo kiểm điểm của tập thể và bản kiểm điểm của cá nhân, trong đó phải chỉ rõ ưu điểm, kết quả đạt được; hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước; giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm của cấp ủy cấp trên (nếu có); nêu rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Nội dung kiểm điểm tập thể và cá nhân trong từng lĩnh vực đã được văn bản hướng dẫn cụ thể. Năm nay có sự đổi mới là sau khi kiểm điểm, phân tích làm rõ trên từng lĩnh vực, cả tập thể và cá nhân đều có mục tự đánh giá về cấp độ thực hiện là: xuất sắc, tốt, trung bình và kém. Cuối cùng là tập thể và cá nhân tự nhận xếp loại chất lượng theo 4 mức là: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. 

Do vậy, việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và đúng quy định theo hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên. Phải đạt được mục đích, yêu cầu là trong kiểm điểm khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 'tự diễn biến", tự chuyển hóa" để sửa chữa, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Cấp ủy cấp trên cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp bảo đảm khách quan, toàn diện, thực chất.

Nguyễn Đông