Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung

Sáng 24/5, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K28B.

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung

Trong thời gian 18 tháng, 59 học viên là cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh sẽ được nghiên cứu, học tập các nội dung chủ yếu: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Quản lý hành chính Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Ninh Bình. 

Tham gia khóa học, các học viên còn được đi nghiên cứu thực tế, viết bài thu hoạch, đánh giá kết quả nghiên cứu.

Qua lớp học giúp trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Đồng thời trang bị cho học viên phương pháp luận khoa học, vận dụng kiến thức lý luận vào thực tiễn công tác, lãnh đạo, quản lý. 

Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên. 

Tin, ảnh: Ân Nghĩa