Huyện ủy Yên Mô sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI)

Sáng 9/5, Huyện ủy Yên Mô tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững".

Huyện ủy Yên Mô sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI)

Các đại biểu dự hội nghị.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Yên Mô đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Qua đó nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ mới.

Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa được tăng cường. Bình quân, mỗi năm huyện tổ chức 4-5 cuộc kiểm tra liên ngành về các hoạt động dịch vụ văn hóa; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các cơ sở kinh doanh không chấp hành đúng quy định của Nhà nước, kiên quyết ngăn chặn, bài trừ, tẩy chay các sản phẩm văn hóa độc hại xâm nhập vào địa bàn.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đầu tư và phát triển. Môi trường văn hóa được cải thiện, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới tạo không gian sinh hoạt văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.

Hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật luôn được khuyến khích; hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn ngày càng được tổ chức gọn nhẹ, trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương.

Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện luôn được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và thu được nhiều kết quả quan trọng.

Năm 2014, toàn huyện có 29.697/35.769 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đạt 83,02%, đến năm 2018, đã có 31.725 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đạt 87,91%, tăng 4,89% so với năm 2014. Công tác xây dựng "Làng văn hóa", "Thôn, xóm văn hóa", "Khu phố văn hóa", "Cơ quan, đơn vị văn hóa" tiếp tục phát triển mạnh mẽ; đến nay toàn huyện có 90% khu dân cư được công nhận đạt tiêu chuẩn văn hóa, có 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo số 53, ngày 30/3/2019 của Bộ Chính trị kết luận về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đánh giá tình hình kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2019.

Mai Lan - Trường Giang

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện