Huyện ủy Kim Sơn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05

Sáng 31/5, Huyện ủy Kim Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của BCH.TƯ Đảng về "Nông nghiệp, nông thôn và nông dân"; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Huyện ủy Kim Sơn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện CT 05.

Thực hiện Nghị quyết 26 của BCH.TƯ Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả Nghị quyết, trong đó làm rõ trách nhiệm cụ thể của các cấp ủy, chính quyền, các cấp, ngành. Công tác tuyên truyền được coi trọng, qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về "nông nghiệp, nông thôn và nông dân", từ đó phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết.

Đặc biệt, huyện Kim Sơn đã kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới như: hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho vùng chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm kết hợp với nuôi trồng thủy sản cho vùng có quy mô từ 10 ha trở lên, nhưng không quá 200 triệu đồng/1 vùng chuyển đổi; hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho vùng chăn nuôi tập trung 100 triệu đồng/1 khu có quy mô từ 5 ha trở lên; hỗ trợ mô hình xây dựng nhà lưới để sản xuất rau sạch, quy mô từ 300 m2 trở lên; hỗ trợ mô hình nuôi tôm công nghệ cao, quy mô từ 3.000m2 trở lên...

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, nông nghiệp trên địa bàn huyện Kim Sơn phát triển khá toàn diện, có những đột phá trong một số lĩnh vực, góp phần quan trọng ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn. Đời sống nông dân từng bước được nâng cao, quyền làm chủ, vai trò chủ thể ngày càng được phát huy. Bộ mặt nông thôn đã khởi sắc, quy hoạch cơ bản đầy đủ và đồng bộ. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển biến theo hướng tích cực, hạ tầng kinh tế, xã hội, môi trường được cải thiện một bước, hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp gắn triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", nhiều cán bộ chủ chốt đã gương mẫu trong tự phê bình và phê bình, tiếp thu ý kiến góp ý cho bản thân và tích cực sửa chữa khuyết điểm.

Ban Thường vụ Huyện ủy giành nhiều thời gian đi cơ sở, dự sinh hoạt với các chi bộ thôn, xóm, phố, trường học; làm việc với nhiều Đảng bộ, cơ quan, đơn vị để chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; đồng thời phát hiện kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong quản lý, trong thực thi công vụ, nhất là trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và thi hành pháp luật của các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cán bộ đảng viên.

Tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, của cơ quan, đơn vị có bước chuyển rõ rệt. Từng bước xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực, trách nhiệm.

Tại hội nghị, UBND huyện Kim Sơn đã biểu dương, khen thưởng 12 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 26 của BCH.TƯ Đảng về "Nông nghiệp, nông thôn và nông dân" và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Mai Lan - Trường Giang