Huyện ủy Hoa Lư triển khai công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025

Ngày 6/9, Huyện ủy Hoa Lư tổ chức hội nghị triển khai công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Hoa Lư giai đoạn 2023-2025.

Huyện ủy Hoa Lư triển khai công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo huyện Hoa Lư đã triển khai kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã huyện Hoa Lư giai đoạn 2023-2025. 

Theo đó, giai đoạn 2023-2025, huyện Hoa Lư thực hiện đồng thời công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp điều kiện văn hóa, lịch sử, tự nhiên. 

Mục tiêu cụ thể: Hoàn thành sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp huyện theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hoàn thành sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

Về lộ trình thực hiện, việc xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Hoa Lư giai đoạn 2023-2025 xong trước ngày 15/2/2024; tổ chức lấy ý kiến cử tri vào nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để trình Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện thông qua trước ngày 30/4/2024; Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện tổ chức họp để thông qua nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của địa phương trước ngày 15/5/2024. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Hoa Lư.

hoa lư
Đồng chí Bùi Thiện Thi, TUV, Bí thư Huyện ủy Hoa Lư phát biểu kết luận hội nghị.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thiện Thi, TUV, Bí thư Huyện ủy Hoa Lư khẳng định: Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 là nhiệm vụ quan trọng, do đó phải bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. 

Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu phải tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đảm bảo hiệu quả, tiến độ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. 

Tăng cường công tác truyên tryền, vận động, thuyết phục tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việc tổ chức triển khai, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cần đảm bảo đúng quy định của pháp luật, khoa học, chặt chẽ, thận trọng, chắc chắn, có lộ trình phù hợp đảm bảo hiệu quả, khả thi, thống nhất với quy hoạch đô thị và nông thôn, tạo động lực cho sự phát triển. 

Chú trọng các yếu tố đặc thù theo yêu cầu của từng địa phương, nhất là các giá trị riêng có về bản sắc văn hóa, điều kiện tự nhiên, hình thái lãnh thổ. 

Đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cấp, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Hồng Giang - Trường Giang