Hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân một cách tốt nhất

Quán triệt quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trong tình hình mới, hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân một cách tốt nhất, trong thời gian qua, tỉnh ta đã đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở, nhất là thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập gắn với cải cách hành chính.

Hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân một cách tốt nhất

Người dân xem thông tin niêm yết tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Nho Quan.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của tỉnh, việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đạt kết quả rất đáng ghi nhận. Các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các nội dung công khai để nhân dân được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra trên các lĩnh vực như: Công khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách năm và quỹ dự trữ của địa phương; công khai đối với các dự án, công trình đầu tư; các chủ trương, chính sách an sinh xã hội... Việc công khai được thực hiện bằng nhiều hình thức như niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn; trên hệ thống loa truyền thanh; qua các buổi họp khu dân cư thông báo đảm bảo cho mọi người nắm vững để thực hiện và giám sát việc tổ chức thực hiện.

Trong việc thực hiện cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, 145 xã, phường, thị trấn thực hiện mô hình "Một cửa", đảm bảo các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi, tránh phiền hà cho nhân dân. 100% xã, phường, thị trấn có đủ thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng với trên 2.400 thành viên.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và cải cách hành chính đều hướng tới một mục tiêu chung đó là xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân một cách tốt nhất. Do đó, trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và đẩy mạnh cải cách hành chính. Công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được thực hiện ở tất cả các cấp, các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đến nay tổng số thủ tục hành chính đang thực hiện trên địa bàn tỉnh là 1.856 thủ tục hành chính, trong đó cấp tỉnh là 1.479 thủ tục hành chính, cấp huyện là 271 thủ tục hành chính và cấp xã 106 thủ tục hành chính. Tỉnh đã triển khai cung cấp các thủ tục hành chính trên hệ thống cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ http://motcua.ninhbinh.gov.vn ở mức độ 2, mức độ 3 và mức độ 4. Đến nay trên hệ thống cổng dịch vụ công của tỉnh đã cung cấp và đưa vào sử dụng 1.774 thủ tục hành chính, trong đó mức độ 2 là 976, mức độ 3 là 589, mức độ 4 là 209 thủ tục. Công tác cải cách hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước được thực hiện nghiêm túc. Nhiều cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các quy trình thủ tục hành chính công khai theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian, quy định rõ ràng trách nhiệm của cơ quan Nhà nước. Đơn cử như Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp tục cắt giảm thời gian thực hiện từ 2-15 ngày đối với một số thủ tục như cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản, rút ngắn thời gian giải quyết theo quy định 90 ngày làm việc xuống 70 ngày làm việc, thủ tục thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường từ 40 ngày làm việc xuống còn 30 ngày... Sở Công thương triển khai thêm 7 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lên 49 dịch vụ; mức độ 2 là 49 dịch vụ; mức độ 3 là 31 dịch vụ.

Nhìn chung, quá trình thực hiện QCDC gắn với CCHC ở các đơn vị, địa phương trong thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Về cơ bản, đã giải quyết được các vấn đề bức xúc ở địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hạn chế những khiếu nại, tố cáo vượt cấp; tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời góp phần nâng cao đạo đức công vụ, cải tiến lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, ngày càng trọng dân, gần dân, sâu sát với nhân dân, hạn chế tình trạng quan liêu. Mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ngày càng gắn bó, góp phần làm trong sạch tổ chức Đảng và chính quyền các cấp; nâng cao năng lực lãnh đạo và tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Bài, ảnh: Vân Giang