Hội thảo tư vấn, phản biện Đề án Xây dựng chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Ninh Bình

Ngày 11/9, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện Đề án Xây dựng chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2018 - 2023. Dự hội thảo có các thành viên Hội đồng tư vấn, phản biện; đơn vị xây dựng, triển khai đề án (Sở Thông tin và Truyền thông).

Hội thảo tư vấn, phản biện Đề án Xây dựng chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Ninh Bình

Các đại biểu dự hội thảo.

Đề án Xây dựng chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2018 - 2023 được thực hiện nhằm mục tiêu nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ doanh nghiệp và người dân ngày càng hiệu quả; góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh.

Đồng thời ứng dụng và phát triển các dịch vụ đô thị thông minh trên cơ sở ứng dụng CNTT, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo trong một số lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các ngành, các cấp, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao phục vụ nhu cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn tỉnh.

Nội dung phần xây dựng chính quyền điện tử tập trung vào các vấn đề: Đầu tư trung tâm dữ liệu lớn của tỉnh; Đầu tư, xây dựng trung tâm giám sát an toàn, an ninh thông tin của tỉnh và các hệ thống theo dõi, giám sát an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của tỉnh; Nâng cấp mạng số liệu chuyên dùng;

Xây dựng trung tâm hành chính công; Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chính quyền điện tử cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện;... Đối với nội dung triển khai dịch vụ đô thị thông minh, đề án chủ yếu tập trung triển khai các dịch vụ thông minh các lĩnh vực: giao thông, y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp.

Tại hội thảo, các thành viên Hội đồng tư vấn, phản biện đã đánh giá cao tính khả thi và hiệu quả mà đề án Xây dựng chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2018 - 2023 mang lại cho tỉnh Ninh Bình.

Tuy nhiên, để Đề án hoàn chỉnh hơn, Hội đồng tư vấn, phản biện đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, bổ sung một số nội dung về: cơ chế chính sách của tỉnh; giải pháp tăng cường sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo tỉnh khi triển khai thực hiện Đề án; đánh giá cụ thể hơn hiệu quả của Đề án; nêu rõ giải pháp xã hội hóa thực hiện các phần, các mục mang tính chất dịch vụ....

Hồng Giang - Anh Tuấn