Hội Nông dân tỉnh với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Với vai trò thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh, các cấp Hội nông dân trong tỉnh đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đông đảo hội viên, nông dân.

Hội Nông dân tỉnh chủ động ký kết các chương trình phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh... để thực hiện tuyên truyền về giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; thực hiện chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng, giải quyết các khiếu kiện về đất đai; khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, tai, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự ATGT... Các cấp hội nông dân còn tích cực lồng ghép các hoạt động của Hội để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, các văn bản liên quan đến tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, lĩnh vực ngành phụ trách để cán bộ, hội viên kịp thời nắm bắt, hưởng ứng thực hiện.

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội Nông dân tỉnh chú trọng thành lập và duy trì các câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật". Hiện nay, toàn tỉnh có 143/145 xã, phường, thị trấn đã xây dựng được câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với 11.440 thành viên làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân. Các câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" xây dựng được 136 tủ sách pháp luật; từ năm 2010 đến nay đã tổ chức 12.360 buổi sinh hoạt, nội dung sinh hoạt đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu pháp luật cho hội viên, nông dân; phổ biến các chế độ, chính sách mới liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Công tác kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được Hội Nông dân chú trọng thực hiện. Đến nay, Hội Nông dân tỉnh có 18 báo cáo viên, trong đó có 2 báo cáo viên cấp tỉnh; đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cơ sở có hơn 11.000 người. Trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã quan tâm đến công tác tập huấn, nâng cao kiến thức và cách thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bội hội làm công tác báo cáo viên, tuyên truyền về các chế định liên quan đến đời sống, phát triển sản xuất của nông dân như: Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Hôn nhân và gia đình, Bộ luật Hình sự ... và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Thông qua tập huấn giúp báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của Hội nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, trang bị thêm kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ này; từ đó góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới hội viên, nông dân một cách thiết thực, hiệu quả.

Từ việc tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý trong hội viên, nông dân đã làm giảm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc khiếu kiện vượt cấp, đông người. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Giải quyết tốt các mâu thuẫn trong nội bộ nông dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh khiếu kiện. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn làm phong phú thêm hoạt động của các tổ chức Hội; từ đó thu hút nông dân tham gia vào Hội ngày càng đông, vị thế của Hội nông dân ngày càng được nâng cao.

Trần Dũng