Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng cuối năm

Sáng 1/7, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng cuối năm

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.

Dự  hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Cùng dự có lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh.

Đánh giá kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm 2020, các đại biểu thống nhất: Trong điều kiện vừa phải chung tay thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid 19; vừa phải thực hiện nhiệm vụ chính trị được Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy và chính quyền các cấp giao, nhưng 3 cơ quan ở các cấp đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, triển khai đồng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị, kịp thời trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Nổi bật là đã phối hợp tham mưu hoàn thiện các nội dung trình Hội nghị Trung ương 12 khóa XII và kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Đặc biệt đã phối hợp tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ động phối hợp thực hiện; tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ, thống nhất hệ thống các văn bản của Đảng và Nhà nước liên quan đến xây dựng hệ thống chính trị, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế.  

Đến nay, 43 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã sắp xếp 18 đơn vị hành chính cấp huyện, 1.025 đơn vị hành chính cấp xã; qua đó đã giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện; 546 đơn vị hành chính cấp xã. Phối hợp xây dựng và hoàn thiện "Hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị". Hiện đã hoàn thiện khung danh mục với gần 1000 vị trí việc làm  cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện....

Tại hội nghị, đại biểu các các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố đã tập trung tham luận làm rõ những kết quả, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác phối hợp, thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm. Đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.  

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao 3 cơ quan ở Trung ương và ở các địa phương đã tích cực phối hợp, làm tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao.  

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm là thời điểm tập trung cao cho công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Vì vậy, đội ngũ cán bộ các cơ quan cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân và đất nước, tham mưu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng gắn với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.  

Đồng thời triển khai linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp: Tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 35, Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, Kết luận số 75 của Ban Chấp hành Trung ương về Phương hướng công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy và công tác nhân sự. Tập trung cao cho công tác xây dựng Đảng, chống suy thoái, chống tự diễn biến, chống chuyển hóa. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xem xét giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo (nếu có).  

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự của Đảng, Nhà nước gắn với Đại hội XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng Đảng. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", "lấy cái đẹp dẹp cái xấu" tạo khí thế cho việc tổ chức đại hội đảng các cấp.  

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng lưu ý các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương, các bộ, ngành cần tập trung xây dựng văn kiện trình đại hội, đảm bảo ngắn gọn, hợp lý; chuẩn bị kỹ lưỡng đề án nhân sự; báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ cấp tỉnh cần đảm bảo rõ những ưu, nhược điểm, có tính chiến đấu cao, tính xây dựng, tính khả thi cao, thể hiện tính Đảng, tính chân thực...  

Đồng chí cũng trao đổi làm rõ hơn một số kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tại hội nghị.  

Đinh Ngọc- Đức Lam