Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình HĐND tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 15/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: lãnh đạo UBMTTQ VN tỉnh; lãnh đạo Ban Kinh tế - ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương của tỉnh.

Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình HĐND tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết về việc bãi bỏ một phần nội dung quy định tại khoản 2, điều 3 Nghị quyết số 39/2018/NQHĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019 2020;

Dự thảo Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Dự thảo Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

Dự thảo báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh và quỹ dự trữ tài chính của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019; Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 quy định mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

Dự thảo tờ trình, nghị quyết quy định biểu mẫu và thời gian gửi Kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, Kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm địa phương, Dự toán và phân bố ngân sách địa phương, Quyết toán ngân sách địa phương hàng năm, Thời gian giao dự toán và thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương các cấp tỉnh Ninh Bình;

Dự thảo tờ trình, nghị quyết Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình; Dự thảo tờ trình, nghị quyết về giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn gian đoạn 2016 -2020 nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn Trái phiếu Chính phủ.

Các đại biểu cơ bản nhất trí với Dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình HĐND tại tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV. Bên cạnh đó, đại diện các Ban HĐND tỉnh, một số sở, ngành, địa phương đã góp ý để làm rõ hơn nội dung các dự thảo, trong đó tập trung vào việc điều chỉnh, bổ sung lại vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách Trung ương và vốn trái phái Chính phủ; vấn đề nợ thuế và các giải pháp xử lý nợ thuế; vấn đề kinh phí dành cho công tác hỗ trợ và phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh....

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, nghị quyết của Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành. Đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị.

Đối với Dự thảo tờ trình, nghị quyết về giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn gian đoạn 2016 -2020 nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn Trái phiếu Chính phủ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, tính toán lại để nghị quyết sau khi được ban hành không phải điều chỉnh và việc phân bổ vốn đầu tư hợp lý, phù hợp với tình hình địa phương, đúng theo quy định.

Đối với các báo cáo, tờ trình thuộc nhóm tài chính, đồng chí đề nghị Sở Tài Chính, Cục Thuế tỉnh bổ sung thêm số liệu của các đơn vị cấp huyện sát với thực tế và có giải pháp cụ thể trong công tác thu từ đấu giá quyền sử dụng đất; bổ sung cấp dự phòng ngân sách cho công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát, xem xét lại một số nội dung mà đại diện các Ban của HĐND tỉnh đã đề nghị, tổng hợp và sớm hoàn thiện các dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình HĐND tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV.

Hồng Giang - Đức Lam