Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và của tỉnh

Ngày 28/5, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và của tỉnh

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể của tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, Bí thư, Chủ nhiệm UBKT các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung của: Kết luận số 57-KL/TW, ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 9/9/2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Kết luận số 64-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Tiếp đó, hội nghị đã quán triệt nội dung Thông báo số 156-TB/TW, ngày 1/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW, ngày 12/12/2019 của UBKT Trung ương hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIIIcủa Đảng; triển khai nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc,

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt một số nội dung tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: việc quán triệt triển khai nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, để tạo thống nhất về nhận thức và quyết tâm cao trong hành động của các cấp ủy, các ngành, các địa phương, đơn vị. Đây là những nội dung lớn, quan trọng, cần thiết và cấp bách trong bối cảnh đất nước hiện nay.

Để thực hiện có hiệu quả các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí yêu cầu ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục học tập, quán triệt các nội dung theo tinh thần thiết thực, hiệu quả. Khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cấp mình để triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh.

Đồng thời tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giải quyết các vấn đề xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm tình hình, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị ngay từ cơ sở; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục xác định các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Về thực hiện các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí yêu cầu phải công tác kiểm tra giám sát phải chủ động, tiến hành thường xuyên, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính. Thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo quy định hiện hành và Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, phải thực hiện việc phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai gắn với xây dựng cộng đồng an toàn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung cao cho việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19; phát huy tinh thần quyết liệt, chủ động, tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh; mặt khác, phải tập trung tháo gỡ khó khăn, tìm ra những giải pháp hữu hiệu để góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, đời sống của nhân dân, tập trung hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020.

Thùy Phương- Đức Lam