Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI

Ngày 25/11, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XXI để thảo luận, cho ý kiến vào: Dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; đề cương báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI

Cùng dự có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đồng chí ủy viên ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, các đại biểu đều thống nhất đánh giá: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả; cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nên đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, tích cực: hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt ở mức cao so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và chủ đề công tác năm. Phát động phong trào thi đua và tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức nghiên cứu, học tập, ban hành chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; kịp thời ban hành một số chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ có hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có chuyển biến, đạt hiệu quả tích cực trên các mặt công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, dân vận, nội chính. Đến ngày 20/11/2019, toàn tỉnh đã kết nạp được 1.858 đảng viên mới, đạt 93% so với kế hoạch năm. Hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng (GRDP) đạt 10,02%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao; sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh; sản xuất nông nghiệp được mùa, phong trào xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt; dịch vụ, du lịch phát triển khá.

Văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục nâng lên. Công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm, hoạt động đối ngoại được mở rộng; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác tôn giáo, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực.

Các đại biểu cũng thảo luận, làm rõ kết quả lãnh đạo triển khai một số nội dung về công tác cán bộ, trong đó có việc thực hiện Thông báo số 911 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kết quả sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; việc ứng dụng CNTT trong CCHC và xây dựng chính quyền điện tử; việc xét duyệt, thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ; công tác thi đua khen thưởng, tôn giáo, dân tộc…

Đồng thời đề xuất, bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2020, đó là: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quan tâm thông tin, tuyên truyền, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, GPMB một số dự án trên địa bàn để phối hợp tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2020 tại Ninh Bình; tăng cường cơ sở vật chất trong lĩnh vực văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở.

Chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa; chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới; rà soát bằng tốt nghiệp THPT cho cán bộ chủ chốt các cấp; đẩy mạnh CCHC, ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số.

Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến bằng văn bản vào nội dung đề cương báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh thống nhất ý kiến của các đại biểu về dự thảo báo cáo.Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản cũng còn không ít khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng ngay từ đầu năm của các cấp, các ngành, đã phát động và ban hành nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện nên đã đạt được những kết quả quan trọng toàn diện, tích cực với khối lượng công việc rất lớn...

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất cao với các nội dung nêu trong dự thảo báo cáo cũng như các ý kiến phát biểu của các đại biểu, đồng thời yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, tiếp thu đầy đủ, hoàn thiện các dự thảo báo cáo; đề nghị các Ban chỉ đạo của tỉnh tổ chức họp, tổng kết đánh giá việc thực hiện các đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, gửi báo cáo cho Tiểu ban văn kiện phục vụ việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thùy Phương - Đức Lam