Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 13/1 Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Phạm Minh Thường, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng PBGDPL tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2019, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp đã thực hiện tốt chức năng tư vấn, tham mưu giúp UBND cùng cấp triển khai tốt công tác PBGDPL, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân. Nội dung PBGDPL được đổi mới, đa dạng, bám sát chủ trương, chính sách  của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội, phù hợp với yêu cầu của ngành và địa phương. Từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Công tác phối hợp giữa các thành viên của Hội đồng và Hội đồng phối hợp các cấp ngày càng chặt chẽ, thường  xuyên, vai trò cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp các cấp được khẳng định. Đội ngũ làm công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn và thường xuyên được tập huấn nâng cao kỹ năng đáp ứng yêu cầu PBGDPL tại địa phương.

Các hình thức tuyên truyền PBGDPL được tổ chức đa dạng phù hợp với địa bàn, đối tượng và nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhiều mô hình PBGDPL sáng tạo, hiệu quả như mô hình " Mỗi tuần một điều luật" " Đối thoại chính  sách pháp luật" " Xe thư viện đa phương tiện", " Cổng trường an toàn giao thông" PBGDPL qua hệ thống truyền thanh cơ  sở, trang Facebook, Zalô, tin nhắn PBGDPL, kết hợp với tuyên truyền trợ giúp pháp  lý, tư vấn pháp luật được tăng cường. Ngày Pháp  luật Việt Nam trở thành ý thức sinh hoạt pháp lý của cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

 Năm 2020, bám sát chương trình PBGDPL của Hội đồng phối hợp  Trung ương và của tỉnh; Hội đồng phối hợp các cấp tập trung triển khai hiệu quả các văn bản của Đảng,  Nhà nước. Làm tốt công tác tham  mưu cho UBND cùng cấp trong công tác tuyên truyền PBGDPL.Tập trung rà soát, kiện toàn bổ sung kịp thời đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở đáp ứng nhu cầu PBGDPL. PBGDPL gắn với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát huy những hình thức, mô hình PBGDPL sáng tạo, hiệu quả trong PBGDPL. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. Đưa việc triển khai Ngày Pháp  luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi vào nề nếp. Làm tốt việc PBGDPL cho các đối tượng đặc thù, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, miền núi. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật ở các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Trần Dũng- Minh Đường