Hoa Lư tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22, 26 của BCH Trung ương Đảng (khóa X)

Ngày 31/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoa Lư tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TƯ, ngày 2/2/2008 của BCH Trung ương khóa X về "nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên" và Nghị quyết số 26- NQ/TƯ, ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là Nghị quyết 26). Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Hoa Lư tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22, 26 của BCH Trung ương Đảng (khóa X)

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện NQ.

Thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TƯ, hầu hết các đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phát huy được vai trò, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Hàng năm, nhiều đảng bộ, chi bộ đạt tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vữngmạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Huyện ủy luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự tiên phong gương mẫu; quan tâm thực hiện chủ trương trẻ hóa, nhất thể hóa chức danh cán bộ ở cơ sở.

Tổ chức các cơ quan Đảng, nhà nước, MTTQ và các đoàn thể đã từng bước được sắp xếp, kiện toàn, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên; mối quan hệ công tác của các tổ chức trong hệ thống chính trị được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, đã tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý của Nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết 26, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hoa Lư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TƯ gắn với phong trào "cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới". Đến nay, Hoa Lư đã cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát như Nghị quyết đã đề ra.

Đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn không ngừng được nâng cao. 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% trường đạt chuẩn quốc gia; 100% số xã có điểm bưu điện văn hóa; 99% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT cho nông dân được quan tâm. Nhận thức, vai trò của người nông dân được nâng lên. Tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt 50%. Nền nông nghiệp trên địa bàn huyện đang từng bước phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực.

Cùng với đó, hạ tầng kinh tế- xã hội của huyện, của các xã, thị trấn được quan tâm đầu tư có kết cấu tương đối hiện đại, phù hợp với định hướng đô thị,đáp ứng được yêu cầu sản xuất, dân sinh, phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế- xã hội.

Cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất của huyện và các xã bước đầu cơ bản hợp lý, đã từng bước gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, du lịch, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của đảng được tăng cường...

Hoa Lư đã hoàn thành xây dựng NTM trước 4 năm và vượt gấp 2 lần mục tiêu của Nghị quyết 26-NQ/TƯ đã đề ra. Đến hết năm 2016, 100% số xã đạt chuẩn NTM và huyện Hoa Lư đạt chuẩn NTM và huyện Hoa Lư đạt chuẩn NTM.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoa Lư đã tặng giấy khen cho 21 tập thể và 21 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Nghị quyết số 22 và Nghị quyết số 26 của BCH Trung ương Đảng (khóa X).

Thùy Phương- Thế Minh