Hiệu quả việc thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan, đơn vị

Trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chú trọng triển khai thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình qua việc phối hợp với tổ chức Công đoàn xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ, các quy chế, quy định trong hoạt động của cơ quan gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị...

Quá trình thực hiện QCDC, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đều thực hiện tốt trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị; trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức cũng như việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức. Bên cạnh đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc lắng nghe, tổ chức đối thoại trực tiếp với cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các quy định về công khai tài chính và có những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng...

Cụ thể như năm 2018, ngay từ đầu năm đã có 836/836 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP. Khối trường học, 100% đơn vị hoàn thành việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018 - 2019 trước ngày 30/10/2018. Việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đã cơ bản đảm bảo về nội dung, chất lượng theo quy định; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã được thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác, cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống trong cơ quan, đơn vị. Phát huy tinh thần làm chủ, mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong mỗi cơ quan, đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật trong thực thi nhiệm vụ, đồng thời thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp.

Trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đã xây dựng được các quy chế, quy định về thực hiện dân chủ như: Quy chế thực hiện dân chủ; quy chế làm việc; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế nâng lương, khen thưởng, kỷ luật; quy chế quy định về thực hiện nếp sống văn hóa và chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức, viên chức; quy chế đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng,...

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về "Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức", Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã báo cáo đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thẩm định và phê duyệt cho 122 người (trong đó công chức cấp huyện trở lên 21 người, viên chức 82 người và công chức cấp xã 19 người) được nghỉ tinh giản biên chế theo chính sách thôi việc ngay và chính sách nghỉ hưu trước tuổi. Tỉnh ủy đã chỉ đạo thí điểm việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại 4 đơn vị xã, phường thuộc huyện Yên Khánh và thành phố Ninh Bình. Sau 1 năm thực hiện, trên cơ sở kết quả tổng kết việc thí điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Thông báo số 911-TB/TU ngày 14/3/2018 về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế với chủ trương bố trí người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn không quá 13 người và ở thôn, xóm, tổ dân phố không quá 6 người. Tiếp tục sắp xếp cơ cấu tổ chức các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã giảm 15 đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời với việc triển khai có hiệu quả QCDC trong nội bộ, các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn đã tích cực thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và đạt được những kết quả tích cực. UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát và ban hành các quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính. Hiện nay có 1.774 thủ tục hành chính còn hiệu lực thi hành (1.435 thủ tục cấp sở, 249 thủ tục cấp huyện và 90 thủ tục cấp xã), giảm 40 thủ tục so với năm 2017, trong đó có 142 thủ tục hành chính cấp sở, ngành và 67 thủ tục hành chính cấp huyện được đơn giản hóa thời gian giải quyết từ 3-5 ngày. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 29/3/2017 về việc triển khai hệ thống Cổng dịch vụ công (Một cửa điện tử) tỉnh Ninh Bình. Đến nay, trên hệ thống cổng dịch vụ đã cung cấp và đưa vào sử dụng 1.774 thủ tục hành chính, trong đó, mức độ 2 là 976 thủ tục, mức độ 3 là 589 thủ tục, mức độ 4 là 209 thủ tục. Hiện nay, 100% sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã thực hiện công khai thủ tục hành chính theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; trên cổng thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đảm bảo đầy đủ, dễ tra cứu và thực hiện.

Song song với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được duy trì thường xuyên, nghiêm túc. Trong năm 2018, các tổ chức thanh tra đã tiến hành 91 cuộc thanh tra hành chính, 292 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm 5.764 triệu đồng. Các cơ quan nhà nước trong tỉnh đã tiếp 2.564 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 1.701 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, trong đó có 1.183 đơn, thư thuộc thẩm quyền của các cơ quan nhà nước. Qua giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 764 triệu đồng, xử lý kỷ luật 1 tập thể và 5 cá nhân...

Kết quả thực hiện QCDC trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đã góp phần tạo không khí dân chủ, cởi mở, tăng cường đoàn kết nội bộ và nâng cao vai trò làm chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; làm chuyển biến phong cách lãnh đạo, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; ngăn ngừa các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa dân, sách nhiễu nhân dân và yếu kém trong quản lý, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Xuân Trường

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện