Hiến máu tình nguyện là trách nhiệm và bổn phận thiêng liêng

Hiến máu tình nguyện là một cuộc vận động được nhiều tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ tham gia. Tuy nhiên, để cuộc vận động hiến máu tình nguyên trở thành phong trào trong toàn xã hội và là "trách nhiệm và bổn phận thiêng liêng của mỗi người" thì còn nhiều việc phải làm.

Hiến máu tình nguyện là trách nhiệm và bổn phận thiêng liêng

Hiến máu tình nguyện cần trở thành phong trào mạnh mẽ trong toàn xã hội.