HĐND tỉnh tiếp tục nghe các báo cáo, tờ trình tại hội trường

Chiều ngày 10/7, HĐND tỉnh tiếp tục phiên họp tại hội trường. Các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 do đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày.

HĐND tỉnh tiếp tục nghe các báo cáo, tờ trình tại hội trường

Quang cảnh phiên họp.

Báo cáo nêu rõ: Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí để tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo.

Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như việc thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động; giải quyết đơn tố cáo; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cải cách hành chính... được tăng cường.

Trong 6 tháng đầu năm, các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã thực hiện 55 cuộc thanh tra hành chính và 118 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Đã phát hiện vi phạm hơn 4.727 triệu đồng và gần 81 ha đất; đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 3.488 triệu đồng, có 2.165,9 triệu đồng và 47,4 ha đất đã được thu hồi, kiến nghị xử lý khác gần 949 triệu đồng và 33,5 ha đất; yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của 25 tập thể, 27 cá nhân...

Đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đã tiết kiệm 10% trong lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước là 71.488 triệu đồng của dự toán chi thường xuyên đầu năm 2019 đối với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; các đơn vị thực hiện mua sắm tài sản theo dự toán được giao, đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành... Qua 55 cuộc thanh tra, kiểm tra, kết quả phát hiện vi phạm trên 987 triệu đồng, đã xử lý, thu hồi 38,9 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 949 triệu đồng...

Tiếp đó, đồng chí Đinh Ngọc Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV.

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu- chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ thu- chi ngân sách 6 tháng cuối năm và báo cáo tình hình sử dụng Dự phòng ngân sách cấp tỉnh và Quỹ dự trữ tài chính 6 tháng đầu năm.

Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính trình bày dự thảo các tờ trình.

Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính trình bày báo cáo tại kỳ họp.

Theo đó tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 9.335.981 triệu đồng, bao gồm: Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 7.452.700 triệu đồng, đạt 73,6% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 43,4% so với cùng kỳ năm trước; thu bổ sung từ ngân sách trung ương 1.883.281 triệu đồng, đạt 58,1% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Đáng chú ý trong tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (7.452.700 triệu đồng) có 4.700.200 triệu đồng thu nội địa, đạt 73,9% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 2.7500 triệu đồng, đạt 73% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 44,1% so với cùng kỳ. Thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất ước thực hiện 2.869.300 triệu đồng, đạt 52,1% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước; có 11/15 khoản thu vượt tiến độ dự toán, trong đó phần lớn đạt cao trên 60% dự toán...

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 là 4.526.258 triệu đồng, đạt 48,9% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản ước thực hiện 1.060.500 triệu đồng; chi thường xuyên ước thực hiện 2.930.700 triệu đồng.

Cùng với các nội dung nêu trên, HĐND tỉnh còn nghe đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày: Tờ trình về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết giải quyết vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 9 đến trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021; Tờ trình về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển du lịch từ năm 2010 đến năm 2018 tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Vũ Nam Tiến, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trình bày Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ một phần nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày: Tờ trình về việc bổ sung, điều chỉnh tổng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách Trung ương và vốn Trái phiếu Chính phủ (đợt 2); Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 và sử dụng dự phòng 10% vốn nước ngoài; Tờ trình về việc phân bổ vốn ngân sách cấp tỉnh từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất khu đô thị Ninh Khánh, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình; Tờ trình về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương nguồn vốn nước ngoài năm 2019 (đợt 2).

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình; Tờ trình về Quy định biểu mẫu và thời gian gửi báo cáo Kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương, Kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm địa phương, Dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, Quyết toán ngân sách địa phương hàng năm; thời gian giao dự toán và thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương các cấp tỉnh Ninh Bình;

Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết cấp lại số thu tiền sử dụng đất năm 2019-2020 của các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trước năm 2017 và thị trấn Me, huyện Gia Viễn cho UBND huyện Gia Viễn.

Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ, mức chi tổ chức Lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức và người có công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND tỉnh; tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi, mức hỗ trợ dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình; tờ trình về việc bãi bỏ Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi Nghị quyết số 27/2011/NQ- HĐND ngày 15/12/2011 và Điều 2 Nghị quyết số 27/2011/NQ- HĐND ngày 25/12/2011 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc quy định chính sách khuyến khích tài năng và thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Ninh Bình;

Ngày mai, 11/7, HĐND tỉnh tiếp tục làm việc. Buổi sáng, HĐND tỉnh làm việc tại hội trường, nghe các báo cáo, tờ trình, thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền tại kỳ họp. Buổi chiều, các đại biểu thảo luận theo Tổ.

Nhóm P.V

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện