HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Sáng ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII, sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội. Sau đó tiến hành thảo luận ở tổ về những vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm.

HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm.

Nhìn chung, các vị đại biểu HĐND tỉnh đều đánh giá việc lấy phiếu tín nhiệm là một chủ trương lớn, quan trọng của Đảng và Nhà nước, một bước tiến mới trong quá trình thực hiện dân chủ nhằm đề cao quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc thực hiện quyền giám sát của HĐND đối với cán bộ chủ chốt mà trực tiếp là HĐND bầu .

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu đối với 12 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Tổng số đại biểu có mặt tham gia bỏ phiếu là 40/45 đại biểu. Kết quả, người có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất là ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch HĐND tỉnh với 39 phiếu (chiếm 97,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp; chiếm 86,67% so với tổng số đại biểu HĐND tỉnh). Trong số 12 người được lấy phiếu tín nhiệm không có ai có số phiếu tín nhiệm thấp quá bán.

HĐND tỉnh khóa XIII đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Với ý thức trách nhiệm cao, sự chuẩn bị chu đáo, việc lấy phiếu tín nhiệm đã được triển khai một cách thận trọng, nghiêm túc, khách quan, công tâm và theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định trong Nghị quyết của Quốc hội và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cũng trong phiên họp buổi sáng, kỳ họp đã tiến hành một số nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Theo đó, HĐND tỉnh đã cho thôi làm nhiệm vụ đối với 5 đại biểu (đã có quyết định nghỉ công tác), miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XIII đối với ông Vũ Đức Toàn và chức danh Thư ký kỳ họp HĐND tỉnh khóa XIII đối với ông Mai Văn Tuất.

Đinh Ngọc-Duy Hiền-Thế Minh