HĐND thành phố Tam Điệp tổ chức kỳ họp thứ 9

Ngày 29/11, HĐND thành phố Tam Điệp khóa VIII tổ chức kỳ họp thứ 9- kỳ họp bất thường để tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

HĐND thành phố Tam Điệp tổ chức kỳ họp thứ 9

Các đại biểu biểu quyết bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã tiến hành xem xét miễn nhiệm các chức danh: Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2011; miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội (HĐND thành phố) bằng hình thức biểu quyết.

Theo đó, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Tam Điệp đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hà Ngọc Triệu (do ông Hà Ngọc Triệu được Nhà nước cho nghỉ hưu theo chế độ); miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội (HĐND thành phố) đối với ông Vũ Đình Chiến.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo đó, với 100% số đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố đã bầu ông Vũ Đình Chiến, Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Điệp, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngay sau đó, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Điệp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Mai Lan- Trường Giang