HĐND huyện Yên Khánh: Chú trọng hoạt động giám sát

Những năm qua, cùng với việc thực hiện các chương trình công tác, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, Thường trực HĐND huyện Yên Khánh còn đặc biệt chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và giám sát chuyên đề việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, đề án của huyện, những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị, góp phần tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, bất cập, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

HĐND huyện Yên Khánh: Chú trọng hoạt động giám sát

Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện Yên Khánh tiếp xúc cử tri xã Khánh Thiện. Ảnh: Anh Tuấn

Đồng chí Bùi Thị Vẻ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Khánh cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch điều hòa hoạt động giám sát của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện đảm bảo sự phối hợp đồng bộ và chủ động trong việc triển khai thực hiện.

Thường trực HĐND huyện đã thực hiện 4 cuộc giám sát (2 cuộc giám sát việc quản lý, thu, chi ngân sách nhà nước tại 4 đơn vị; 1 cuộc giám sát việc thực hiện các quy định về cho vay các nguồn vốn tín dụng tại 2 đơn vị; 1 cuộc giám sát công tác xét xử án tại 1 đơn vị). Giám sát việc quản lý thu, chi ngân sách nhà nước đối với UBND xã Khánh Phú, Khánh An, Khánh Hồng, Khánh Thiện. Qua giám sát của Thường trực HĐND huyện, các đơn vị được giám sát đã cơ bản làm tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách năm 2018 đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, việc phân bổ dự toán và thực hiện dự toán ngân sách năm đã bám sát nhiệm vụ, tình hình thực tế ở địa phương, các chế độ, chính sách của Nhà nước; đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thường trực HĐND huyện kiến nghị 4 xã làm tốt hơn nữa trong công tác xây dựng dự toán, quản lý chặt chẽ các khoản thu, chi ngân sách, tăng cường công tác quản lý đầu tư, chấp hành nghiêm những quy định của nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định và có giải pháp về nguồn vốn để xử lý nợ xây dựng cơ bản.

HĐND huyện cũng tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định về cho vay các nguồn vốn tín dụng tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và UBND xã Khánh Hải. Kết quả: Các đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác. Làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ cho vay, quản lý nguồn vốn; công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chính sách tín dụng xã hội giúp người dân được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Vốn vay được giải ngân đúng đối tượng, hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả đã góp phần tích cực thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, xây dựng huyện nông thôn mới. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện kiến nghị 2 đơn vị tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền tới đối tượng thụ hưởng về chính sách tín dụng; đẩy mạnh công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định cho vay các nguồn vốn tín dụng; nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, có phương án xử lý tốt hơn đối với nợ quá hạn, nâng cao chất lượng tín dụng.

Sau mỗi lần giám sát, Thường trực HĐND huyện đã kịp thời ban hành Thông báo kết luận giám sát, trong đó đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong thực hiện các quy định của pháp luật; kiến nghị những vấn đề cần khắc phục, những giải pháp giúp cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ theo nội dung giám sát.

Hoạt động giám sát thường xuyên và giám sát tại kỳ họp luôn được chú trọng. Thường trực HĐND huyện đã tập trung đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện, đảm bảo các nghị quyết được triển khai nghiêm túc, kịp thời, có chất lượng. Tại các kỳ họp HĐND huyện, đã gợi ý những nội dung cần tập trung thảo luận để đại biểu nghiên cứu, tham gia ý kiến, qua đó, thực hiện tốt hơn chức năng giám sát trực tiếp tại kỳ họp. Kịp thời gửi các ý kiến chất vấn của các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, các nội dung được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm sẽ được đưa ra chất vấn trực tiếp tại các kỳ họp HĐND huyện để làm rõ. Giám sát thường xuyên hoạt động của HĐND cấp xã thông qua việc xem xét các báo cáo, Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn. Qua giám sát đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức các kỳ họp và ban hành Nghị quyết của HĐND cấp xã giúp HĐND cấp xã nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Tiến Đạt