HĐND huyện Hoa Lư tiến hành kỳ họp thứ 12

Ngày 23/7, HĐND huyện Hoa Lư khóa XVII tiến hành kỳ họp thứ 12 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009.

HĐND huyện Hoa Lư tiến hành kỳ họp thứ 12

6 tháng đầu năm 2009, kinh tế ca huyn tiếp tc có s tăng trưởng khá. Sn xut nông nghip, v đông xuân giành thng li toàn din c v din tích và năng sut. Toàn huyn gieo cy 3.418,6 ha, tăng 102,6 ha so vi v trước, năng sut đạt 64,82 t/ha, tăng 1,41 t/ha…  Sn xut công nghip, TTCN, xây dng cơ bn duy trì mc tăng trưởng n định. Giá tr sn xut công nghip, TTCN ước thc hin 552 t 250 triu đồng, tăng 8,64% so vi cùng k, đạt 67,7% kế hoch năm, trong đó kinh tế có vn đầu tư nước ngoài, kinh tế tư nhân tăng trên 20%.  Các ngành kinh tế mũi nhn như: sn xut xi măng, thêu ren, thép đúc, khai thác đá, phân bón… có mc tăng trưởng cao. UBND huyn đã ch đạo các xã, th trn, các phòng, ban chuyên môn tp trung tháo g khó khăn, thông thoáng trong ci cách th tc hành chính, to mi điu kin cho các thành phn kinh tế yên tâm đầu tư m rng sn xut.  Hot động du lch, dch v trong 6 tháng qua, lượng khách đến tham quan tăng 154% so vi cùng k, doanh thu đạt trên 11 t đồng, tăng 97,4% so vi cùng k. Tng thu ngân sách toàn huyn đạt 121 t 927 triu đồng… Vic thc hin các chính sách xã hi, lĩnh vc văn hóa giáo dc, y tế… tiếp tc nhn được s quan tâm lãnh đạo, ch đạo ca các cp chính quyn nên đạt kết qu tt, góp phn tích cc vào kết qu thc hin nhim v kinh tế- xã hi 6 tháng đầu năm 2009 ca huyn. Hot động ca Thường trc HĐND huyn có s đổi mi, nâng cao cht lượng đã góp phn quan trng vào kết qu toàn din ca huyn trong 6 tháng đầu năm 2009.

 

Ti k hp, HĐND huyn Hoa Lư còn nghe và xem xét các báo cáo, t trình: Báo cáo tình hình thu- chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhim v 6 tháng cui năm; Báo cáo kết qu gii quyết ý kiến, kiến ngh ca c tri huyn; Báo cáo hot động ca Thường trc HĐND huyn 6 tháng đầu năm; T trình v b sung d toán thu- chi ngân sách huyn năm 2009; T trình v đề ngh phê chun quyết toán ngân sách thu- chi ngân sách địa phương năm 2008...

 

K hp đã tiến hành các ni dung: tho lun, cht vn và tr li cht vn và thông qua các Ngh quyết ca k hp.

Tin, ảnh: Lý Nhân