Giới thiệu 5.700 người đi LĐXK có thời hạn ở nước ngoài

Thời gian qua, Công ty cổ phần Xây dựng và cung ứng quốc tế lao động đã thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tỉnh Ninh Bình làm tốt công tác giới thiệu người đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Từ năm 2000 đến nay, Công ty đã giới thiệu 5.750 người đi lao động có thời hạn ở các nước và vùng lãnh thổ: Ma-lai-xi-a, Đài Loan, Macao, các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất…  Phần lớn số lao động này đều có việc làm, thu nhập ổn định, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Mai Lan