Gia Viễn: Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nâng cao đời sống nhân dân

Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn cho biết: Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Viễn lần thứ XXI, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Phát huy những kết quả đã đạt được, ngay từ đầu năm, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Gia Viễn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các Nghị quyết của tỉnh, huyện; tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Kết quả, huyện đã đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu đã tiệm cận với mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI.

Gia Viễn: Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nâng cao đời sống nhân dân

Một góc thị trấn Me (Gia Viễn). Ảnh: Thế Minh

Nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 17,97% (vượt chỉ tiêu đề ra); Thu nhập bình quân đầu người đạt 35,76 triệu đồng, tăng 6,06 triệu đồng so với năm 2017 và vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp và dịch vụ: Năm 2018, tỷ trọng công nghiệp-xây dựng là 75%; thương mại-dịch vụ-du lịch là 18,8%; nông-lâm-thủy sản là 6,2%. Công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm và đạt hiệu quả; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, một số hoạt động văn hóa diễn ra sôi động, nổi bật là các hoạt động trong chuỗi Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Trong sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản và đầu tư phát triển, huyện Gia Viễn đã triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp về cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn sớm đi vào hoạt động. Năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 12.036,2 tỷ đồng, tăng 23,13% so với năm 2017, vượt 21,27% kế hoạch.

Công tác xây dựng NTM tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả khả quan, diện mạo nông thôn có sự thay đổi tích cực. UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực xây dựng NTM, đảm bảo đúng chương trình, đề án xây dựng NTM giai đoạn 2017-2020 và kế hoạch đề ra. Tổng nguồn lực được huy động xây dựng NTM năm 2018 đạt 182,61 tỷ đồng. Hết năm có thêm 3 xã là Gia Xuân, Gia Lạc và Gia Trung được công nhận xã đạt chuẩn NTM, vượt chỉ tiêu kế hoạch 1 xã, nâng số xã đạt chuẩn NTM toàn huyện lên 16 xã, bình quân các tiêu chí toàn huyện đạt 18,05 tiêu chí/xã, tăng 7 tiêu chí so với năm 2017.

Kết quả nổi bật trong năm 2018 của huyện Gia Viễn là công tác thu ngân sách được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt. Trong đó thực hiện hiệu quả các giải pháp thu thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân của các hộ kinh doanh cá thể, các khoản thu tại xã và thu tiền sử dụng đất và đôn đốc thu hồi các khoản nợ từ ngân sách nhà nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 350,52 tỷ đồng, vượt 89,9% dự toán HĐND huyện giao. Trong đó, thu nội địa (không bao gồm tiền sử dụng đất) ước đạt 124,04 tỷ đồng, vượt 92% dự toán; thu tiền sử dụng đất ước đạt 226 tỷ đồng, vượt 88,7% dự toán. Công tác chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, có hiệu quả, đảm bảo đúng nguyên tắc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cơ bản đảm bảo thực hiện được các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Nhà văn hóa xã Gia Hưng. Ảnh: Minh Quang

Nhà văn hóa xã Gia Hưng. Ảnh: Minh Quang

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, huyện Gia Viễn cũng không ngừng quan tâm đến sự phát triển của giáo dục, y tế, các hoạt động văn hóa, văn nghệ -TDTT... Đặc biệt, công tác an sinh xã hội và phúc lợi xã hội tiếp tục được chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả. Riêng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đã cấp phát kịp thời đến các đối tượng trên 20.000 suất quà, tổng giá trị trên 6 tỷ đồng. Trong năm đã chi trả trợ cấp trên 100 tỷ đồng cho các đối tượng; hỗ trợ 3 đối tượng người có công về nhà ở trích từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội huyện, số tiền 120 triệu đồng; đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ cho 205 hộ, trong đó có 135 hộ xây mới và 70 hộ sửa chữa, với tổng số tiền 6,78 tỷ đồng... Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm, tiếp tục triển khai Đề án xuất khẩu lao động, trong năm đã giải quyết việc làm tăng thêm cho 3.400 lao động, vượt kế hoạch đề ra. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo là 3,64%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 4,65%, tỷ lệ hộ có mức sống trung bình là 56,31%.

Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính có nhiều đổi mới, đạt được những kết quả tích cực. Năm 2018, toàn huyện đã thực hiện luân chuyển, điều động, miễn nhiệm đối với hàng trăm cán bộ quản lý, công chức, viên chức. Cử gần 200 lượt cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do tỉnh tổ chức và tổ chức trên 100 lớp tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn, ứng dụng phần mềm một cửa điện tử, kỹ năng sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành…, không ngừng nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành, phục vụ nhân dân. Đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính, nhất là cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và lấy chỉ số hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn cho biết: Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 đã đề ra, do đó huyện Gia Viễn tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11%. Tập trung triển khai thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn để xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Triển khai thực hiện tốt cơ chế, chính sách thu hút, quản lý đầu tư, nhất là các cụm công nghiệp trên địa bàn; từng bước đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; quản lý ngân sách theo quy định. Tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội, phát triển văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân, chú trọng công tác bảo vệ môi trường. Cùng với đó, thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp; công tác phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Quan tâm đến công tác bồi dưỡng cán bộ, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Hạnh Chi