Gia Viễn: Phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI

Từ việc đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trên các mặt công tác đã góp phần quan trọng giúp huyện Gia Viễn tạo được dấu ấn sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020), tạo tiền đề vững chắc cho những bước đột phá ở nửa nhiệm kỳ còn lại.

Gia Viễn: Phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI

Làm đường giao thông tại xã Gia Phương (Gia Viễn). Ảnh: Thế Minh

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, với quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, căn cứ vào tình hình thực tiễn ở địa phương, Đảng bộ huyện Gia Viễn đã chủ động xây dựng các chương trình, nghị quyết cụ thể để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, đặc biệt là phát triển kinh tế. Trong đó, triển khai các giải pháp, biện pháp huy động các nguồn lực, tập trung phát triển những sản phẩm ưu thế, do đó sản xuất CN-TTCN trên địa bàn có bước chuyển biến tích cực cả quy mô và tốc độ, nhất là tại Khu công nghiệp Gián Khẩu, các doanh nghiệp cơ bản đều hoạt động có hiệu quả. Tổng doanh thu năm 2016 tại Khu Công nghiệp Gián Khẩu đạt 5.990 tỷ đồng, chiếm 88,5% giá trị công nghiệp trên địa bàn. Trong giai đoạn 2016-2018, huyện đã tập trung đẩy mạnh phát triển các khu, cụm công nghiệp (mở rộng Khu công nghiệp Gián Khẩu; hình thành cụm công nghiệp Gia Vân, Gia Phú; bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Gia Lập), thu hút đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp sạch, tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề truyền thống, ngành nghề trong nông thôn. Các sản phẩm công nghiệp chủ lực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá như lắp ráp ô tô, xi măng, may mặc... Giá trị sản xuất công nghiệp năm sau cao hơn năm trước và mức tăng trưởng bình quân đạt 22,7%/năm.

Xây dựng cơ bản tiếp tục được quan tâm chỉ đạo với việc tích cực khai thác các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư cơ sở vật chất, huy động các nguồn xã hội hóa theo quy chế dân chủ để đầu tư xây dựng công trình trực tiếp cho dân. Một số công trình mang tầm cỡ quốc gia đầu tư cho huyện: Mở rộng Khu công nghiệp Gián Khẩu, xây dựng tuyến đường Bái Đính - Ba Sao qua huyện Gia Viễn, khu trung tâm hành chính huyện, dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu Trạm bơm Gia Viễn... Các công trình, dự án của các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo các năm đã làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, đem lại khí thế mới. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đúng tiến độ đề ra. Cùng với đó, các chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn với mục tiêu bảo đảm lương thực, phát triển chăn nuôi, giữ vững ổn định kinh tế-xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Song song với phát triển kinh tế, huyện cũng tập trung triển khai các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội. Đời sống của đại bộ phận nhân dân trong huyện ổn định, nhiều mặt được cải thiện, nhất là gia đình chính sách, người có công, người nghèo được quan tâm thường xuyên; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 34 triệu đồng/năm. Các cấp, các ngành đã thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, người hưởng chính sách bảo trợ xã hội. Tập trung triển khai việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách có khó khăn về nhà ở; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo, nhất là đối với các xã khó khăn, đến năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn dưới 4%. Các chương trình đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Bình quân mỗi năm giải quyết việc làm mới cho 3.100 lao động, chủ yếu là lao động nông thôn, lao động thuộc hộ nghèo và bị thu hồi đất để thực hiện các dự án.

Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng cả về tư tưởng, tổ chức, chú trọng công tác dân vận, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy theo hướng toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát với thực tiễn.

Công tác tư tưởng được gắn với quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Qua đó, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm, quyết tâm thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Công tác kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tốt. Triển khai đồng bộ, nghiêm túc các quy trình, nguyên tắc trong công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, chặt chẽ từ việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng đến việc thực hiện chính sách cán bộ. Kịp thời nghiên cứu ban hành Quy định tiêu chí đánh giá và xếp loại cán bộ diện Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy quản lý.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được tập trung chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả. Trong đó, việc giao ban cụm xã, phân công đảng viên chi bộ cơ quan xã về dự sinh hoạt, nắm tình hình ở các chi bộ thôn, xóm, phố và nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các thôn, xóm, phố đã có chuyển biến rõ rệt. Việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên trong năm được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, kịp thời động viên các tổ chức đảng và đảng viên có nhiều thành tích trong công tác xây dựng Đảng. Công tác phát triển đảng viên có nhiều cố gắng, nhận thức và tính chủ động trong việc bồi dưỡng nguồn quần chúng ưu tú của các tổ chức đảng ở cơ sở được nâng lên.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tương đối toàn diện, có hiệu quả, góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. Cấp ủy và UBKT các cấp đã tích cực, chủ động thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; qua kiểm tra, giám sát đã kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế; giúp các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Việc thi hành kỷ luật của Đảng đã thực hiện bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục; hình thức kỷ luật tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm, có tác dụng giáo dục và ngăn ngừa vi phạm, giữ vững kỷ cương và kỷ luật của Đảng.

Đào Duy