Gia Viễn: Lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm để thực hiện hiệu quả Chủ đề công tác năm

Thực hiện Chủ đề công tác năm 2019 của Tỉnh ủy "Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ; tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu", Huyện ủy Gia Viễn đã lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện, mang lại kết quả rõ nét, tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Phóng viên (P.V) Báo Ninh Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy để làm rõ hơn những nội dung này.

Gia Viễn: Lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm để thực hiện hiệu quả Chủ đề công tác năm

Lãnh đạo huyện Gia Viễn dự lễ khởi công Trường Mầm non xã Gia Thắng. Ảnh: Nguyễn Lựu

P.V: Xin đồng chí đánh giá khái quát về việc thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của Đảng bộ huyện Gia Viễn?

Đ/c Lưu Thị Huyền: Chủ đề công tác năm 2019 đã được Ban Thường vụ Huyện ủy nghiêm túc chỉ đạo và tổ chức thực hiện bài bản, có trọng tâm, trọng điểm. Theo đó đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, học tập các nội dung của Chủ đề năm tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Nội dung chủ đề được các cơ quan, địa phương, đơn vị cụ thể hóa, bám sát chức năng nhiệm vụ để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Việc xây dựng kế hoạch phấn đấu làm theo của tập thể, cá nhân đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, sát tình hình thực tiễn, dễ giám sát, đánh giá. Công tác đôn đốc, giám sát, kiểm tra thực hiện được quan tâm, qua đó, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện xem nhẹ, làm lướt. Việc tuyên truyền, biểu dương nhân rộng những điển hình tiên tiến được chú trọng, tạo sự lan tỏa… Từ đó đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao trách nhiệm và chất lượng thực thi công vụ; đổi mới phương pháp, phong cách công tác của toàn bộ đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền; tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

P.V: Trong quá trình triển khai Chủ đề công tác năm, Gia Viễn đã lựa chọn những nội dung trọng tâm nào để thực hiện, thưa đồng chí?

Đ/c Lưu Thị Huyền: Để thực hiện tốt chủ đề năm 2019, Huyện ủy Gia Viễn đã chỉ đạo tập trung nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức đảng, trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt đảng; nâng cao năng lực, trách nhiệm trong lãnh đạo và triển khai nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Tăng cường giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ, xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ…

Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lựa chọn những nội dung trọng tâm, những vấn đề cấp bách để tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện như duy trì và thực hiện tốt việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, tập trung nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, giải quyết kịp thời các công việc cho công dân; thực hiện phong cách ứng xử văn minh, lịch sự; gần dân, sát dân, gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, nói đi đôi với làm; Chú trọng việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính…

Đặc biệt để "xây dựng và thực hiện phong cách quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm", Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân; thực hiện giao ban cụm xã, nâng cao chất lượng các hội nghị tiếp xúc cử tri; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện trực tiếp đối thoại với cán bộ đoàn các cấp... Trong năm 2019, toàn huyện đã tổ chức được 6 buổi đối thoại ở cấp huyện, 105 hội nghị đối thoại ở cấp xã và các đoàn thể chính trị xã hội, trong đó nội dung đối thoại chủ yếu về công tác cán bộ, các chính sách an sinh xã hội… Thông qua đó, nhiều vấn đề cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chưa rõ, chưa hiểu được giải đáp kịp thời. Những kiến nghị, những nguyện vọng chính đáng được các cấp, các ngành giải quyết như: sửa chữa, nâng cấp kênh mương nội đồng tưới tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, đảm bảo cung ứng điện phục vụ đời sống nhân dân, tăng cường vệ sinh môi trường. Cũng nhờ những cuộc đối thoại thẳng thắn, cởi mở, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn được triển khai với kết quả tốt, phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương, điển hình là việc xây dựng Cụm công nghiệp Gia Vân, Gia Phú, Khu trung tâm hành chính huyện...

P.V: Với cách làm đó, sau một năm thực hiện chủ đề công tác của Tỉnh ủy, huyện Gia Viễn đã thu được những kết quả nổi bật gì trong phát triển kinh tế-xã hội, thưa đồng chí?

Đ/c Lưu Thị Huyền: Những chuyển biến tích cực trong thực hiện chủ đề năm đã huy động sức mạnh, trí tuệ, các nguồn lực trong nhân dân; thúc đẩy cán bộ, đảng viên, nhân dân thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu đề ra (trong đó có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch); nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI. Đặc biệt, thu ngân sách trên địa bàn đạt kết quả cao, vượt 473,3% dự toán HĐND huyện giao, gấp 2,93 lần so với thực hiện năm 2018. Bình quân thu nhập của người dân tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,58%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 4,02%; đã giải quyết việc làm cho 3.450 lao động, tiếp tục vượt kế hoạch đề ra. Cùng với đó, xác định các mục tiêu phấn đấu thực hiện đều "do dân, vì dân" và lấy dân làm nòng cốt, Đảng bộ huyện đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân khi thực hiện chương trình xây dựng NTM. Năm 2019 đã có thêm 4 xã về đích NTM, đưa tổng số xã đạt chuẩn NTM của huyện đạt 100%; có 2 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã Gia Vân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, cơ bản hoàn thành 9 tiêu chí huyện nông thôn mới…

P.V: Từ việc thực hiện thành công chủ đề công tác năm 2019 chắc chắn sẽ tạo nên khí thế mới để hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng của năm 2020, đồng chí có thể cho biết rõ hơn về nội dung này?

Đ/c Lưu Thị Huyền: Phát huy kết quả đạt được của năm 2019, Huyện ủy Gia Viễn đã và đang lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2020 của Tỉnh ủy là: "Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh". Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên căn cứ điều kiện thực tiễn ở địa phương, đơn vị mình lựa chọn nội dung trọng tâm phù hợp, xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong đó, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy chú trọng thực hiện các nội dung công việc và các bước theo quy trình hướng dẫn để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, chúng tôi lưu ý mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần thực sự nêu gương, làm gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ, tăng cường sâu sát cơ sở, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực mình phụ trách, chủ động triển khai thực hiện các công việc.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Đào Duy