Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh làm việc tại Yên Mô

Chiều 11/9, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh do đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ huyện Yên Mô.

Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh làm việc tại Yên Mô

Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Yên Mô.

Đoàn đã nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC huyện Yên Mô. Theo đó, trong 8 tháng năm 2019, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC huyện Yên Mô đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở; các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chủ đề công tác năm 2019 của Tỉnh ủy.

Kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nhận thức đúng đắn về quyền, nghĩa vụ và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tiếp đó các đại biểu đã tiến hành trao đổi, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục để việc thực hiện QCDC trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao hơn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra Đỗ Việt Anh đánh giá cao kết quả xây dựng và thực hiện QCDC của huyện Yên Mô trong 8 tháng năm 2019.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở.

Chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong xây dựng và thực hiện QCDC của cơ quan, đơn vị mình, nhất là thường xuyên rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định về thực hiện dân chủ của cơ quan, đơn vị mình theo quy định.

Bên cạnh đó quan tâm chỉ đạo kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở cấp xã; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, bồi dưỡng, tập huấn việc thực hiện QCDC cho cán bộ các cơ quan, đơn vị trực thuộc...

Xuân Trường- Đức Lam