Để kết quả thực hiện "Năm Dân vận chính quyền" 2019 có sức lan tỏa mạnh mẽ

Năm 2019 là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; cũng là năm Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự Đảng Chính phủ thống nhất lựa chọn và lãnh đạo thực hiện "Năm dân vận chính quyền". Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri số 15-TT/TU, ngày 19/02/2019 về việc lãnh đạo thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019.

Để kết quả thực hiện

Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh làm tốt công tác dân vận, huy động được sự tham gia của hội viên phụ nữ trong công tác vệ sinh môi trường. Ảnh: PV

Sau một năm nghiêm túc thực hiện "Năm dân vận chính quyền", tỉnh Ninh Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước các cấp được nâng lên. Kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan Nhà nước được tăng cường, vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được phát huy.

Các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, văn hóa công sở được thực hiện hiệu quả. Số cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật, có thái độ quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà cho công dân được xử lý kịp thời, nghiêm minh. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong các cơ quan Nhà nước được quan tâm.

Tính năng động, sáng tạo, trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được phát huy, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với 16/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt và vượt, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Công tác cải cách hành chính được thực hiện có hiệu quả, tập trung vào việc cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 được đẩy mạnh. Hệ thống cổng dịch vụ công (một cửa điện tử) tỉnh Ninh Bình đã cung cấp và đưa vào sử dụng 2.117 thủ tục hành chính.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở; dân chủ trong bộ máy chính quyền và ngoài xã hội được phát huy.

Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc việc giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Các cơ quan Nhà nước tiếp nhận, xử lý 1.771 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giải quyết 81/97 vụ việc, đạt tỷ lệ 83,5%.

Những kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019 đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp, tăng cường sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh với nhiều điểm sáng và dấu ấn tốt đẹp.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện "Năm dân vận chính quyền" vẫn còn bộc lộ những khó khăn, hạn chế. Vấn đề đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới còn chậm; chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chưa nhiều.

Thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản ở một số địa phương còn bất cập. Lĩnh vực du lịch tiếp tục đà tăng trưởng nhưng chất lượng tăng trưởng thể hiện thông qua các chỉ số số lượng khách lưu trú và thời gian lưu trú của khách còn thấp, chưa đáp ứng kỳ vọng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử, thực hiện chữ ký số tại một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự được quan tâm...

Để những kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" năm 2019 tiếp tục được phát huy, có sức lan tỏa mạnh mẽ, có vai trò thúc đẩy xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, phát triển quê hương.

Các cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm thực hiện một số giải pháp, đồng bộ, trọng tâm. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở, không ngừng mở rộng các hình thức dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp.

Cần vận hành nhuần nhuyễn cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, MTTQ, các đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt. Phối hợp chặt chẽ, tạo sự thống nhất, hài hòa giữa các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận. Các cấp chính quyền, thủ trưởng các cơ quan Nhà nước phải luôn quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác dân vận. 

Hàng năm, cần tổ chức sơ kết làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, chỉ ra nguyên nhân và có biện pháp khắc phục kịp thời. Đối với những vụ việc phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân cần tuyên truyền rộng rãi, giải thích thấu đáo cho nhân dân hiểu, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp để tham gia giải quyết.

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác dân vận, quan tâm bố trí đội ngũ cán bộ có trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, có uy tín, gương mẫu, nói phải đi đôi với làm để thuyết phục nhân dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền nói riêng và công tác dân vận nói chung.

Bùi Quang