Để công tác quản lý "đảng viên 76" ngày càng chặt chẽ, hiệu quả

Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, quy định rõ: Tổ chức cơ sở đảng ở nơi đảng viên đang công tác và nơi đảng viên đang cư trú tăng cường trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú. Đến hết tháng 12/2018, tổng số đảng viên sinh hoạt theo Quy định số 76-QĐ/TW (sau đây viết là đảng viên 76) của Đảng bộ tỉnh là 25.822 người. Từ thực tiễn đã đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết để việc quản lý đảng viên 76 ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, tránh hình thức theo đúng yêu cầu đề ra.

Để công tác quản lý

Sinh hoạt chi bộ cơ quan tại xã Yên Thắng (Yên Mô). Ảnh: Mạnh Tuấn

Thực tiễn cho thấy, hầu hết cấp ủy và đảng viên đang công tác đều nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong thực hiện các nội dung theo Quy định 76 của Bộ Chính trị. Tổ chức cơ sở đảng ở nơi đảng viên đang công tác và nơi đảng viên đang cư trú đã nêu cao trách nhiệm trong việc theo dõi quản lý, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Theo đồng chí Hà Văn Nhưỡng, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Gia Viễn: Đa số đảng viên 76 đã phát huy được tính tiền phong, gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nơi cư trú; đồng thời giúp việc giám sát cán bộ, đảng viên đang công tác được chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Đồng chí cho biết thêm, đa số đảng viên đang công tác đều tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt định kỳ và đột xuất do cấp ủy nơi cư trú triệu tập; thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, được cấp ủy nơi cư trú nhận xét, đánh giá ở mức tốt.

Tại tỉnh ta, nhiều cấp ủy đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc giới thiệu, tiếp nhận, quản lý, tổ chức sinh hoạt và đánh giá, xếp loại đối với đảng viên 76 theo đúng quy định; lập sổ theo dõi, thường xuyên nắm chắc số lượng đảng viên đã được giới thiệu, số chưa được giới thiệu và những thay đổi của đảng viên ở nơi cư trú, đồng thời phân công cấp ủy viên theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú của đảng viên.

Cấp ủy nơi cư trú đã kịp thời thông tin cho đảng viên 76 về tình hình kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội của địa phương, những khó khăn, thuận lợi, những vấn đề bức xúc trên địa bàn dân cư cũng như ý kiến của Nhân dân để có cơ sở tham gia đóng góp ý kiến xây dựng địa phương nơi cư trú.

Hằng năm, kịp thời thông báo tình hình đảng viên 76 thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú với cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên đang công tác; góp ý với những đảng viên 76 thực hiện chưa tốt hoặc có thiếu sót, khuyết điểm ở nơi cư trú.

Từ năm 2014, để có sự thống nhất trong nhận xét, đánh giá của chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên 76, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành mẫu nhận xét đánh giá chung trong toàn tỉnh. Qua 4 năm thực hiện cho thấy, việc đánh giá, nhận xét bằng mẫu chung là hợp lý, khoa học và dễ thực hiện.

Tuy nhiên, trên thực tế, ở một số đơn vị công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa còn lỏng lẻo. Việc thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị ở một số cấp ủy chưa nghiêm túc; một số đảng viên 76 về sinh hoạt chưa đầy đủ, chưa gương mẫu, chưa tích cực thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Việc kiểm tra, giám sát thực hiện Quy định 76 của Bộ Chính trị đối với đảng viên của một số tổ chức cơ sở đảng chưa được quan tâm.

Cấp ủy nơi đảng viên công tác và cấp ủy nơi đảng viên cư trú chưa thường xuyên, kịp thời trao đổi, thông tin tình hình đảng viên thực hiện nhiệm vụ ở nơi cư trú; chưa kịp thời thông báo cho cấp ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú biết số đảng viên thay đổi vị trí, chuyển công tác, đảng viên bị khai trừ, xóa tên trong danh sách đảng viên và đảng viên xin ra khỏi Đảng.

Một số chi ủy chi bộ nơi đảng viên cư trú chưa nắm chắc các nội dung trong Quy định 76 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương nên thực hiện chưa đúng kỳ sinh hoạt; nội dung sinh hoạt còn sơ sài, chưa thiết thực, chủ yếu báo cáo thành tích hoạt động của chi bộ.

Một số chi ủy chi bộ tổ dân phố, thôn, xóm do nể nang nên nhận xét, đánh giá đảng viên theo Quy định 76 chưa đúng thực chất, chưa sát với việc thực hiện nghĩa vụ của đảng viên nơi cư trú...

Từ thực trạng nêu trên, để việc quản lý đảng viên 76 ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, phát huy tốt hơn những ưu điểm cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện Quy định 76 của Bộ Chính trị.

Tăng cường sự phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin giữa cấp ủy nơi đảng viên đang công tác với cấp ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú để thực hiện tốt hơn công tác quản lý đảng viên theo Quy định 76 của Bộ Chính trị, đồng thời thường xuyên biểu dương, khen thưởng những tổ chức đảng, đảng viên thực hiện tốt; phê phán, xử lý những cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm hoặc không thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt nhằm khuyến khích đảng viên 76 tham gia sinh hoạt và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; bố trí thời gian, địa điểm sinh hoạt thích hợp, theo dõi số đảng viên vắng mặt các buổi sinh hoạt trong năm để nhắc nhở hoặc thông báo cho cấp ủy nơi công tác biết.

Thực hiện nghiêm túc việc cấp ủy nơi cư trú nhận xét về tình hình đảng viên thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân nơi cư trú với cấp ủy nơi đảng viên đang công tác theo quy định. Khắc phục tình trạng nể nang, hình thức trong việc nhận xét, đánh giá đảng viên. Coi trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định 76 của Bộ Chính trị đối với đảng viên.

Nguyễn Khánh

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện