Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Năm 2020, năm cuối quyết định kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Các em học sinh tham gia vệ sinh môi trường khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư. Ảnh: PV

Theo tinh thần Chỉ thị số 35 CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 182-KH/TU ngày 6/11/2019 của Tỉnh ủy Ninh Bình về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Đại hội Đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4/2020 hoàn thành trong tháng 6/2020; Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương bắt đầu từ tháng 7/2020 hoàn thành trong tháng 8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh xong trước ngày 20 tháng 10/2020 chưa tính thời gian tổ chức Đại hội điểm.

Do vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần đẩy mạnh phong trào thi đua từ tỉnh đến cơ sở trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội theo hướng đồng bộ, liên tục, thiết thực và hiệu quả. Qua đó, tạo động lực mới, khí thế mới, tinh thần cách mạng, ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong đó, trọng tâm nổi bật là: Phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2020 từ 8% trở lên so với năm 2019; thu nhập bình quân đầu người đạt 67,4 triệu đồng; thu ngân sách đạt 14.450 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng các ngành nông nghiệp và dịch vụ; kim ngạch xuất khẩu đạt 2,24 tỷ USD, giá trị trên 1 ha đất canh tác đạt 135 triệu đồng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn. Tăng cường công tác đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân…

Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 toàn tỉnh còn 2%; tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia bậc mầm non đạt 96,7%; bậc tiểu học (mức độ 2) đạt 75,8%; bậc THCS đạt 95,1%, bậc THPT đạt 57,6%. Giữ vững quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo nhất là thời gian trước, trong và sau khi tổ chức Đại hội Đảng các cấp; xây dựng củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành cần cụ thể hóa bằng những mục tiêu cụ thể; xây dựng danh mục các công trình, các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Xác định rõ công trình nào khởi công mới, gắn biển chào mừng, công trình nào hoàn thành gắn biển chào mừng. Tại chương trình hành động cách mạng chào mừng Đại hội, đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định có 3 công trình hoàn thành gắn biển chào mừng, 3 công trình khởi công gắn biển chào mừng. 

Đồng thời đã giao UBND các huyện, thành phố lựa chọn ít nhất 2 công trình, dự án (1 công trình, dự án dự kiến hoàn thành và 1 công trình, dự án khởi công mới). Ngoài ra, còn có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT và các hoạt động khác đảm bảo thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Phong trào thi đua và chương trình hành động cách mạng chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 phải trở thành phong trào sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân với tinh thần: nghiêm túc, trách nhiệm, thiết thực hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. MTTQ Việt tỉnh và các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Nguyễn Kim