Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về đạo đức

Thời gian qua, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ đã đưa xây dựng Đảng về đạo đức trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng về đạo đức đã được gắn chặt với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Những hiệu quả từ công tác xây dựng Đảng về đạo đức với những giải pháp đồng bộ, khoa học, sát với tình hình thực tiễn tại địa phương đã góp phần từng bước củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về đạo đức

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tháng tại trụ sở Liên cơ quan Tỉnh ủy.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo toàn tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ vào sáng thứ hai của tuần đầu tháng; chỉ đạo biên tập cuốn sách "128 câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh" để làm tư liệu phục vụ nội dung sinh hoạt; sau nghi thức chào cờ, hát quốc ca, là câu chuyện kể về cuộc đời hoạt động của Bác, liên hệ thực tiễn để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập và làm theo; đồng thời biểu dương, khen thưởng cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc trong tháng, hình thành Sổ vàng ghi "Gương sáng đảng viên" ở các cơ quan, đơn vị, đã tạo ra hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Đến nay, việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đã thành nề nếp, được nhiều chi bộ thôn, xóm, doanh nghiệp tổ chức.

Hàng năm, Tỉnh ủy đều lựa chọn chủ đề "Nêu gương" để thực hiện nội dung của chủ đề được cụ thể hóa tại mỗi cơ quan, đơn vị với phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ" (Năm 2016 là "Xây dựng nếp sống văn hóa công sở"; năm 2017 là "Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu"; năm 2018 là "Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu"; năm 2019 là "Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, tôn trọng nhân dân; chăm lo đời sống của nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu").

Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã gương mẫu xây dựng kế hoạch tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; khắc phục dần tình trạng thờ ơ, vô cảm, quan liêu, cửa quyền của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức.

Để nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về những biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thuận lợi cho việc tự soi, tự sửa trong tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 27-4-2018 về "Nhận diện nội dung cơ bản của các biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng".

Theo đó, đã hướng dẫn từ 27 biểu hiện suy thoái thành 90 biểu hiện cụ thể; đồng thời chỉ đạo in ấn thành sổ tay để phát hành đến tất cả cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, trở thành cẩm nang để học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; đưa việc kiểm điểm trở thành nội dung sinh hoạt định kỳ ở các cấp ủy, chi bộ, qua đó từng bước đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt.

Chỉ đạo các tập thể, cá nhân chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm cuối năm bám sát vào nội dung, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; công tác chuẩn bị cơ bản bảo đảm chặt chẽ, trung thực, thẳng thắn, đánh giá đúng thực trạng; tập trung phân tích những hạn chế, yếu kém và liên hệ với những biểu hiện suy thoái, trên cơ sở đó làm rõ nguyên nhân, giải pháp và lộ trình khắc phục; đồng thời gợi ý kiểm điểm đối với những tập thể, cá nhân có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái cần được giải trình, rút kinh nghiệm.

Chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại cán bộ phải lấy kết quả, hiệu quả, sản phẩm công việc làm thước đo chủ yếu và được cụ thể hóa bằng chấm điểm (theo thang điểm 100); cụ thể đạt điểm trung bình cộng từ 90-100 điểm xếp loại HTSXNV; từ 75- dưới 90 điểm xếp loại HTTNV; từ 50 đến dưới 75 điểm xếp loại HTNV; dưới 50 điểm xếp loại không HTNV…; từng bước thực hiện việc phân cấp đánh giá cán bộ với quan điểm "Ai giao việc - người đó đánh giá".

Do có sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nên việc chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các tập thể, cá nhân cơ bản bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, đạt yêu cầu; đồng thời chỉ đạo cấp ủy, các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của cấp dưới.

Gần đây nhất, để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; đồng thời, để đồng bộ với các nghị quyết, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả chủ đề công tác năm 2019, đẩy mạnh xây dựng Đảng về đạo đức, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất ban hành Quy định số 10 - QĐi/TU ngày 14/01/2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó nêu rõ 10 xây, 10 chống theo nguyên tắc "có xây, có chống và xây trước, chống sau".

Điểm cốt lõi của Quy định là "cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu, đi đầu trong việc nêu gương để cấp dưới học tập, noi theo; đảng viên phải nêu gương trước quần chúng" và nhấn mạnh trước hết là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Quy định này đã tạo sức lan tỏa về trách nhiệm nêu gương, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao của các tầng lớp nhân dân, đưa xây dựng Đảng về đạo đức lên một tầm cao mới.

Quỳnh Thu