Đảng ủy khối cơ quan tỉnh sơ kết việc thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh

Sáng 4/6, Đảng ủy khối cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện một số nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị của Bộ Chính trị, nghị quyết của tỉnh. Đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã tới dự.

Đảng ủy khối cơ quan tỉnh sơ kết việc thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đức Lam

Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, báo cáo của Đảng ủy khối nêu rõ: Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã nghiêm túc chỉ đạo quán triệt, học tập và kịp thời triển khai tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn đảng bộ; gắn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với các nhiệm vụ giải pháp cụ thể theo từng thời gian. Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã đoàn kết, luôn phát huy tốt vai trò nêu gương, phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, sáng tạo, chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy được thể hiện rõ hơn, từng bước nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của đảng viên.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ khối cơ quan được thể hiện ở trách nhiệm của mỗi cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc liên quan đến đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn; lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị được chú ý sửa đổi, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức chuyển biến tích cực; hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước và các phong trào chung của tỉnh. Trong đó nổi bật là thực hiện Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội trong khối đã triển khai và thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội…

Đồng chí

Đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích

Thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 2 năm thực hiện Nghị quyết 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXI về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững, đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội và của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên trong khối về vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Đảng ủy khối cơ quan tỉnh cũng đã quán triệt kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đào Duy