Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh quán triệt các chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều 7/8, Ban thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt các chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, các đồng chí Đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc và báo cáo viên cấp Khối.

Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh quán triệt các chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị trung ương 7 (khóa XII); Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng vào phát triển Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới;

Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng, nghiên cứu, biên soạn tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; kết luận số 23 của BCH trung ương Đảng về tăng cương chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XXI) về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh và một số văn bản về công tác văn thư, lưu trữ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy Đảng trong Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng nội dung các chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong Khối.

Đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền làm cho các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung quan điểm của Đảng trong các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương Đảng và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, tạo những chuyển biến rõ nét trong đời sống xã hội.

Mai Lan- Anh Tuấn