Đảng bộ xã Khánh Lợi: Chuyển biến tích cực từ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với học tập và làm theo Bác

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ xã Khánh Lợi (Yên Khánh) luôn xác định phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, Đảng bộ đã có nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận, thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Hồng Quân, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Lợi cho biết: Đảng bộ xã Khánh Lợi có 393 đảng viên. Những năm qua, nhất là từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng bộ xã đã phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sức chiến đấu của tổ chức đảng và vai trò của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Qua học tập, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 đã giúp cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong xã nhận diện cụ thể những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ cũng như ý nghĩa, sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Hàng năm, xã đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và nội dung chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy. Các cấp ủy đều xây dựng kế hoạch đưa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng và sinh hoạt theo chuyên đề. Nội dung gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương một cách cụ thể, sát với tình hình thực tiễn nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xã đã duy trì nghiêm túc, hiệu quả việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tại trụ sở Đảng ủy- HĐND- UBND xã và đọc các câu chuyện, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ; liên hệ thực tế câu chuyện gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng chi bộ, qua đó, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên.

Quá trình triển khai thực hiện, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc việc phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên phụ trách chi bộ, dự sinh hoạt với chi bộ. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được tiến hành thường xuyên trong các kỳ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và dịp cuối năm gắn với việc đánh giá cán bộ, phân loại đảng viên, tổ chức đảng. Trong từng vấn đề kiểm điểm, đã chỉ rõ trách nhiệm của tập thể, của từng cá nhân. Sau kiểm điểm, các tập thể, cá nhân đã xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm và những việc cần làm ngay. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa sai phạm, kịp thời uốn nắn những tồn tại, hạn chế.

Từ việc nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm, hạn chế để sửa chữa, khắc phục đã khẳng định tinh thần đoàn kết, gương mẫu trong Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò người đứng đầu; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có sự sâu sát cơ sở, thực hiện đồng bộ các giải pháp, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh- quốc phòng. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Năm 2018, xã đã hoàn thành việc sắp xếp người hoạt động không chuyên trách, ở cấp xã đã giảm được 50%, còn lại 11 người; ở xóm giảm được 48 người (bằng 44,5%). Vai trò quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên. HĐND xã nâng cao hiệu quả hoạt động; UBND xã triển khai thực hiện nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở Khánh Lợi đã tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong giao tiếp, ứng xử và hiệu quả công tác, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; tạo được hiệu ứng tốt trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân.

Khải Hoàn