Đảng bộ phường Thanh Bình: Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Đến tháng 4/2018, Đảng bộ phường Thanh Bình (thành phố Ninh Bình) có 850 đảng viên, sinh hoạt tại 26 chi bộ trực thuộc; phần lớn đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đã về nghỉ chế độ; còn lại một bộ phận đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, trường học. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ là những người đã có thời gian trải qua nhiều lĩnh vực công tác, có kinh nghiệm trong cuộc sống, chấp hành và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Nhiều năm qua, phường là địa bàn luôn giữ vững ổn định an ninh chính trị, Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh.

Có được kết quả đó là do trong những năm qua, nhất là khi thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) "Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên", Đảng bộ phường Thanh Bình đã cụ thể hóa nghị quyết bằng việc xây dựng, triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, chương trình hành động gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"...

Thông qua việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tổ chức học tập nghị quyết; tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục truyền thống; các chuyên đề thời sự, tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh..., Đảng bộ phường đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhận thức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng bộ phường coi trọng. Từ năm 2008 đến nay đã tổ chức kết nạp Đảng cho 111/140 quần chúng ưu tú; tổ chức trao tặng, truy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên cho 505 đồng chí; 100% chi bộ duy trì thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nền nếp sinh hoạt định kỳ hàng tháng theo quy định, có đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước, đề ra phương hướng nhiệm vụ của chi bộ tháng sau gắn với tình hình chung của phường và đặc điểm tình hình thực tế của từng tổ dân phố, đơn vị. Tỷ lệ đảng viên sinh hoạt chi bộ hàng tháng đạt trên 90%. Trong sinh hoạt đã có nhiều đảng viên phát biểu ý kiến xây dựng nghị quyết. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm. Phường Thanh Bình là phường loại I của thành phố Ninh Bình, được biên chế 24 cán bộ, công chức. Nhằm từng bước thực hiện chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, nhất thể hóa chức danh cán bộ cơ sở, Đảng ủy phường thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch, đảm bảo trong cơ cấu có 30-45% cán bộ trẻ; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, công chức đi học lý luận chính trị, hoàn thiện trình độ đại học. Đến nay cán bộ, công chức phường cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn chức danh cán bộ; 100% cán bộ, công chức đảm bảo về chuyên môn, nghiệp vụ.

Thực hiện Quyết định 459-QĐ/TU ngày 29/12/2016 của Tỉnh ủy Ninh Bình về việc phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế; cải cách hành chính của thành phố Ninh Bình, phường được chọn thí điểm thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố. Phường đã thực hiện nhất thể hóa một số chức danh không chuyên trách, giảm được 42 người tham gia (từ 105 người xuống còn 63 người), trong đó ở phường giảm được 6 người, ở phố giảm được 36 người; việc thực hiện nhất thể hóa Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND phường và sau khi thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ của thành phố, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, qua đó giúp tinh gọn bộ máy, đồng thời nâng cao hiệu quả giải quyết công việc...

Từ những kết quả đạt được, 9 năm liền, Đảng bộ phường luôn được Thành ủy Ninh Bình công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Xuân Trường

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện