Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ

Nối tiếp kết quả từ việc thực hiện chủ đề năm 2017, thực hiện chủ đề năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu" đã được các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh chú trọng triển khai, có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ

Đoàn viên thanh niên trong Khối tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Ảnh: CTV

Các cấp ủy trong khối đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp khối và cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở thường xuyên tuyên truyền các nội dung liên quan đến việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị.

100% cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; nội dung chuẩn mực đạo đức được in phun lên panô và treo tại trụ sở cơ quan để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thường xuyên thực hiện. Việc xây dựng, bổ sung và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống; tác phong, lề lối làm việc, thái độ ứng xử với nhân dân của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Các chi ủy đã quan tâm tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề đảm bảo về nội dung và các bước theo hướng dẫn của cấp trên. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ và việc xây dựng kế hoạch, phương hướng phấn đấu của tập thể và của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sau khi sinh hoạt đảm bảo phù hợp gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Qua học tập, sinh hoạt chuyên đề về "Nếp sống văn hóa công sở" và thực hiện chủ đề "Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu", bước đầu cho thấy nhiều cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên đã có những chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nền nếp, tác phong công tác, thái độ ứng xử, nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; phát huy dân chủ, khắc phục khó khăn trong công tác, thực hiện nghiêm quy định về thời gian lao động, thực hành tiết kiệm trong sử dụng tài sản công; tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ,... góp phần củng cố và tăng thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của thủ trưởng và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn khối.

Các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội trong khối đã chủ động, sáng tạo trong lao động, học tập và công tác; tích cực hưởng ứng và tham gia có hiệu quả các phong trào chung của tỉnh, đặc biệt là việc thực hiện có hiệu quả Quyết định số 140-QĐ/TU ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù".

Hầu hết các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội trong khối triển khai và thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện, hỗ trợ phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện vấn đề an sinh xã hội như: Xây nhà cho người nghèo, chăm sóc, giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sỹ, nuôi dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phong trào hiến máu tình nguyện; quyên góp xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội"; hiến máu nhân đạo; thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới .v.v... đã được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong khối tích cực hưởng ứng…

Từ việc phát huy được tính chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ còn góp phần nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng thời, thúc đẩy, nâng cao một bước chất lượng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bùi Diệu

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện